ales2010ilkbahar

6 2 2 x y x y 2 olduuna gre i x 0 y 0 ii

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ayarlanırsa elde edilecek afişin alanı kaç cm olur? A) 6 B) 12 C) 20 D) 24 E) 36 Diğer sayfaya geçiniz. A 11 2010 - ALES İlkbahar / Sayısal-1 40. 38. 15 metre uzunluğunda ve O noktasında yere dik olan telefon direği aşırı rüzgâr nedeniyle K noktasından bükülmüş ve T tepe noktası yer zeminine değerek ı şekildeki gibi T durumuna gelmiştir. T 10 Şekildeki kare biçimindeki kartonun köşelerinden 2 alanı 4 cm olan kareler kesilerek çıkartılıyor. Daha K sonra kalan kısımlar katlanarak ağzı açık bir kutu 5 elde ediliyor. T O 3 Yer zemini ı Buna göre, son durumda direğin T tepe noktasının O noktasına olan uzaklığı kaç m’dir? A) 5 2 B) 5 3 C) 6 D) 6 3 Elde edilen bu kutunun hacmi 5000 cm olduğuna göre, karenin bir kenarının uzunluğu kaç cm’ dir? A) 45 B) 50 C) 54 D) 56 E) 60 E) 7 39. SAYISAL - 1 TESTİ BİTTİ. SAYISAL - 2 TESTİNE GEÇİNİZ. Yukarıdaki şeklin tüm iç açılarının toplamı kaç derecedir? A) 1020 B) 1080 C) 1620 D) 1680 E) 1860 Diğer sayfaya geçiniz. A 12 SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal Ağırlıklı ALES Puanınızın (ALES-SAY) hesaplanmasında 0,4; Eşit Ağırlıklı ALES Puanınızın (ALES-EA) hesaplanmasında 0,25; Sözel Ağırlıklı ALES Puanınızın (ALES-SÖZ) hesaplanmasında 0,1 kat sayısıyla çarpılacaktır. BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 40’TIR. 2010 - ALES İlkbahar / Sayısal-2 3. 1. 0,1 sayısı 20 sayısının kaç katıdır? A) 20 B) 200 C) 0,005 D) 0,05 2 2 9 = 21 7 x 2 E) 0,5 olduğuna göre, x kaçtır? A) 1 2 B) D) 3 2 3 4 C) 1 4 E) 1 2. 0,014 + 0,076 4. y pozitif bir tam sayı ve ( x + 1)3 = ( y + 3 )2 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,1 B) 0,2 C) 0,3 D) 0,4 E) 0,5 olduğuna göre, x = 3 iken y kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 Diğer sayfaya geçiniz. A 13 2010 - ALES İlkbahar / Sayısal-2 5. x < 0 < y olduğuna göre, 2 8. VE 9. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 23 xy− xy xy M kümesi doğal sayılar kümesinin boş kümeden farklı bir alt kümesi olmak üzere bir k ∈ M alınıyor. Eğer k’nin M kümesinde kendisi hariç böleni yoksa k’ye M- sayı deniyor. ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? B) y − 1 A) x − 1 D) x+y x +1 C) 1 − y E) x+y x −1 ÖRNEK: M = { 5, 10, 12, 24} kümesinde 5 ve 12’nin kendilerinden başka bölenleri olmadığı için 5 ve 12 sayıları bu M kümesi için M- sayılardır. 6. 2 2 x + y > (x + y) 2 olduğuna göre, I. x < 0, y < 0 II. xy < 0 8. M = { 3, 9, 13, 14, 15, 21, 24, 33 } III. x > 0, y > 0 kümesinde kaç tane M- sayısı vardır? ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III A) 1 C) I ve II B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 E) I, II ve III 9. M = {3k + 1 k bir doğal sayı} kümesi için bir ba- 7. x, y ve z negatif reel sayılar ve y = 2z samaklı en büyük ve iki basamaklı en küçük M- x = 4y + z sayılarının çarpımı kaçtır? olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) x < y < z B) x < z < y D) y < z < x A) 40 B) 52 C) 70 D) 91 E) 130 C) y < x < z E) z < x < y Diğer sayfaya geçiniz. A 14 2010 - ALES İlkbahar / Sayısal-2 11. f (n) = 5 olduğuna göre, n aşağıdakilerden hangisi olamaz? 10. − 12. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. A) 108 1’den büyük her tam sayı, farklı asal sayıların kuvvetlerinin çarpımı olarak tek şekilde yazılır. Bir n tam sayısı farklı asal sayıların kuvvetleri biçiminde α α n = p1 1 • p2 2 f (n) = α1 + • iii• iii B) 112 C) 372 D) 500 E) 1250 α pk k olarak yazıldığında + αk şeklinde tanımlanıyor. ÖRNEK: 2 12 = 2 100 = 5 • 2 1 3 olarak yazıldığında f (12) = 2 + 1 = 3 ’tür. • 2 2 olarak yazıldığında f (100) = 2 + 2 = 4 tür. 10. f (864) değeri kaçtır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 12. n < 1000 olmak üzere en büyük f (n) sayısı kaçtır? E) 8 A) 9 B) 10 C) 12 D) 13 E) 15 Diğer sayfaya geçiniz. A 15 2010 - ALES İlkbahar / Sayısal-2 14. Ağırlığı 64 gram olan X gazı tüpün A ucundan, ağırlığı 16 gram olan Y gazı ise tüpün B ucundan aynı anda enjekte ediliyor. 13. − 15. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. Buna göre bu iki gaz aşağıdaki bölmelerden hangisinde karşılaşırlar? (Verilen şekle göre her bölmenin sağındaki çizgi o bölmenin bitiş çizgisidir.) DİKKAT! SORULARI BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ. A) 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 1314 15 16 17181920 2122 2324 2526 272829 30 A B) 12. C) 19. D) 20. E) 22. B Şekildeki gibi her biri 1 birim uzunluğunda olan 30 bölmeli cam bir tüpün A ve B uçlarından sırasıyla kırmızı ve yeşil renklerdeki X ve Y gazları enjekte edilmektedir. Cam tüpün bölmelerinin ilki 1. bölme, sonuncusu 30. bölmedir. Gazlar bölmelerin içinde bir bölmeden diğerine geçmekte ve geçtikleri bölmeleri kendi renklerine boyamaktadır. Gazların hı...
View Full Document

This note was uploaded on 03/19/2013 for the course A 2 taught by Professor A during the Spring '13 term at Uludağ Üniversitesi.

Ask a homework question - tutors are online