ales2010ilkbahar

Ales2010ilkbahar

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: kadar kullanmayı bilen yeni kuşak, bilim kurgu ve mitoloji meraklıları “Lost” dizisinin izleyici kitlesini oluşturuyor. 47. Bu parçaya göre, “Lost” dizisinin izlenme oranının yüksek olmasında, I. karakterlerdeki çeşitlilik ve değişim, II. hikâyenin ıssız bir adada geçmesi, 45. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde neden-sonuç ilişkisi vardır? A) I. ve III. B) II. ve V. D) II., IV. ve VII. C) I., II. ve VI. E) III., V. ve VI. III. karakterleri canlandıran oyuncuların tanınmamış olması, IV. hikâyede farklı zaman dilimlerinin iç içe geçmesi özelliklerinden hangileri etkilidir? A) I ve II B) I ve III D) II ve III 46. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A) Elementlerle ilgili araştırmalar ne gibi gelişmeler doğurmuştur? B) Periyodik tablonun başlıca özellikleri nelerdir? C) I ve IV E) III ve IV 48. Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisinin “Lost” dizisi izleyicisi olması beklenmez? A) Çağdaş bilimin verileriyle düş gücünden yararlanılarak oluşturulan ürünlerden hoşlananlar B) Yaşanmış gerçek olayları izlemeyi sevenler C) Simyayla ilgili çalışmalar hangi alanın gelişmesine katkıda bulunmuştur? D) Periyodik tablo son hâlini ne zaman almıştır? E) Tablonun “periyodik” olarak adlandırılması neye dayanmaktadır? C) Evrenin doğuşuna ya da dinsel olaylara dayalı hikâyelere düşkünlüğü olanlar D) Toplumun geniş kesimlerine seslenen gelişmelere ilgi duyanlar E) Yerli yapımları izlemeyi sevenler Diğer sayfaya geçiniz. A 36 2010 - ALES İlkbahar / Sözel 49. VE 50. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. 51. VE 52. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. Doğu Karadeniz kırsal bölgesine ilk kez gidenler, özellikle turistler, gördükleri ufak tefek ahşap yapıları, çocukların oynadıkları ağaç evlere benzetirler. Serender adı verilen bu yapılar aslında ev değil, yiyecek saklamak amacıyla yapılmış yerlerdir. Ahşap çatmayla yapılanı da var, boğaz geçmeyle yapılanı da; kerestesi çam olan da var, kestane olan da... Bu çeşitliliğe karşın serenderler aslında basit bir mimariye sahiptir. Bunlar toprağa çakılı dört ayak üstüne oturtulmuştur. Yiyecekleri kemirgenlerden korumak için yerden iki-üç metre yüksekte inşa edilen bu yapıların, iş bittikten sonra toplanıp kaldırılabilen merdivenleri vardır. Ayrıca yiyeceklerin havadar bir ortamda, bozulmadan saklanabilmesi için bir dizi küçük oymalı penceresi bulunur. Bayramlardan bir gece önce, içimdeki küçük kız çıkıveriyor ortaya. Yatağının baş ucuna koymak için, kabarık, kısa bir etek, yeni açmış nar çiçeği renkli bir gömlek, altına siyah rugan ayakkabı ve kıvırcık saçlarını iki yandan tutturacak parlak taşlı tokalar istiyor benden. Sürekli yanımda olmasını isteyip de bulamadığım o küçük kızın gönlünü etmek, bu tek başına geçirilen günlerde öylesine zor geliyor ki bana… Eminim benim gibi daha niceleri var üstelik. Çocukluğumdaki bayramları özlüyorum! O bayramları anımsamak, o günleri aramak eskimiş olmak mı, diye düşünüyorum sıklıkla. Gelenekleri yadsımanın neredeyse erdem sayıldığı günümüzde, bayramları bile eskiten biz değil miyiz aslında? Geçmişten bugüne neler değişti de bayramları bayram gibi yaşayamaz olduk? 49. Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi serenderlerin bir özelliği değildir? 51. Bu parçadan aşağıdaki genellemelerin hangisine ulaşılamaz? A) Yılın belirli bir döneminde kullanılması A) Çocukluk yıllarında yaşanan bayramların verdiği zevk farklıdır. B) Kiler olarak kullanılması B) Bayramlar, birlikte geçirilen zamanlar olmaktan çıkmıştır. C) Görünümlerinin farklı bir şeyi çağrıştırması D) Değişik malzemelerden yapılabilmesi C) Zaman içinde bayramların insanlar açısından anlamı değişmiştir. E) Yapımlarında farklı tekniklerin kullanılması D) Toplumsal uzlaşma için fırsat olan bayramların değerlendirilmesi gerekir. E) Toplumun değer yargıları zamanla değişebilir. 50. I. Pencerelerinin olması II. Yerden yüksek olması III. Portatif bir merdivene sahip olması 52. Bu sözleri söyleyen kişi aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez? IV. Basit bir mimariyle yapılmış olması Bu parçaya göre, serenderlerin yukarıda verilen özelliklerinden hangileri “önlem” amacı taşımaktadır? A) I ve II B) I ve III D) III ve IV C) II ve IV A) Küskün B) Duygusal C) Eski günleri özleyen D) Üzgün E) Geleneklerine bağlı E) I, II ve III Diğer sayfaya geçiniz. A 37 2010 - ALES İlkbahar / Sözel 53. VE 54. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. 55. VE 56. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. Elden kaçıveren zamanı henüz yakalayan olmadı. Mezopotamya, Mısır, Yunan, Roma, Çin, Celali, Rumi, Hicri, Miladi, Gregoryen takvimleri… Firari zamanın peşinden her kültür kendi takvimini yaptı. Çünkü zaman ...
View Full Document

This note was uploaded on 03/19/2013 for the course A 2 taught by Professor A during the Spring '13 term at Uludağ Üniversitesi.

Ask a homework question - tutors are online