ales2010ilkbahar

A 34 2010 ales lkbahar szel 42 eskiden stmz yourtumuz

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: şturmak çok önemlidir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? B) II. cümlede, neden ve sonuç belirtilmiştir. A) I. cümlede, bir amaca ulaşmada gerekli koşullar üzerinde durulmuştur. C) III. cümlede, çok okunmayan kitapların durumu ortaya konmuştur. B) II. cümlede, bir kavramın insanlar açısından önemi belirtilmiştir. D) IV. cümlede, olumsuz bir yönelimden söz edilmiştir. C) IV. cümlede, önceki cümlelerde belirtilenlerle ilgili açıklama yapılmıştır. E) V. cümlede, değişen bir anlayıştan söz edilmiştir. D) V. cümlede, konunun bir yönüne dikkat çekilmiştir. E) VI. cümlede, sanatla ilgilenmenin doğuracağı sonuçlar belirtilmiştir. 31. (I) Diyet yapanların en önemli hatası, yeterince karbonhidrat almamaktır. (II) Ekmek, pilav, makarna gibi besinleri kesen kişilerin metabolizması, ihtiyacı olan karbonhidratı kastaki karbonhidrattan almaya başlar. (III) Bu da kas kaybı anlamına gelir ve beraberinde vücut su da kaybeder. (IV) Diyet yapan insan, tartıldığında kilo verdiğini sanır. (V) Ancak kaybedilen yağ değil, kas ve sudur. (VI) Eğer kilo vermenize karşın yalnızca yüzünüz, kollarınız inceliyor, yağ deposu olan karın ve öteki bölgeler aynı kalıyorsa yağ kaybetmediğinizi ve doğru zayıflamadığınızı bilmelisiniz. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. cümlede, yanlış bir davranıştan söz ediliyor. B) II. cümlede, bazı besinlerin ne kadar alınması gerektiğinden söz ediliyor. C) IV. cümlede, düşülen bir yanılgıdan söz ediliyor. 33. Aşağıda verilen cümlelerin hangisindeki altı çizili söz çıkarılırsa cümlenin anlamında bir daralma olmaz? A) Antrenmanlarını düzenli yapmayan bu koşucunun, rakiplerini geçmesi şimdilik mümkün değil. B) Kütüphanedeki araştırmasının uzun sürmesi nedeniyle ödevini zamanında bitiremedi. C) Şehrin karmaşasının henüz başlamadığı sabah saatlerinde yalnız yürümekten hoşlanırdı. D) En çok gol atan futbolcularını başka takıma kaptırmalarına rağmen oyuncular hiç de kötü bir performans sergilemiyorlar. E) Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda viraja süratle girince otomobilinin kontrolünü bir an için kaybetti. D) V. cümlede, bir gerçek ortaya konuyor. E) VI. cümlede, uyarı yapılıyor. Diğer sayfaya geçiniz. A 32 2010 - ALES İlkbahar / Sözel 34. Zamanında kendisi de iyi bir kaleci olan Fransız düşünürü ve romancısı Albert Camus, “Ahlaka dair bildiğim ne varsa futboldan öğrendim. Çünkü top hiçbir zaman beklediğim köşeden gelmedi.” demiş. Albert Camus bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiş olabilir? A) Ahlak üzerine geliştirdiği düşünceleri aktarmada futbol terimlerinden yararlandığını B) İyi bir düşünür ve romancı olmasını, eskiden sporla uğraşmış olmasına bağladığını C) Farklı bir alanda edindiği tecrübenin yaşama bakış açısını etkilediğini D) Kendisini, düşün ve yazın alanlarında, futbolda olduğundan daha başarılı bulduğunu E) Başarılı bir sporcu olmanın öncelikle güzel ahlaka sahip olmaktan geçtiğini 36. Bir araştırma için iki, üç ve dört yaşındaki çocuklardan oluşan iki farklı grup oluşturulmuş. Araştırmacılar, çocukların daha önce görmedikleri nesneler hakkında sorular sormalarına izin vermişler. Birinci gruptaki çocukların soruları nesnelerin sadece adları verilerek, ikinci gruptaki çocukların soruları ise nesnelerin işlevleri de söylenerek yanıtlanmış. Yaşlarına bakılmaksızın ilk gruptaki tüm çocukların aldıkları yanıttan sonra nesnelerle ilgili tamamlayıcı başka sorular da sordukları, öteki gruptakilerin ise aldıkları yanıtlarla daha çok tatmin oldukları görülmüş. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? A) Çocuklar nesnelerin özelliklerini öğrenmeye çalışmışlardır. B) Bir gruptaki çocuklara verilen bilgilerle, onların sorduğu soruların sayısı arasında ters orantı vardır. C) Bilmedikleri nesnelerin yalnızca isimlerini söylemek çocuklar için bir şey ifade etmez. D) Nesnelerin işlevleri ile adları arasındaki ilişki çocukların ilgisini çeker. E) Soru sormak çocukların bilgi edinmek için kullandığı bir yöntemdir. 35. Dün bir dergide okudum. Çocukluğumuzun “Susam Sokağı”nın ilk bölümü yayımlanalı kırk yıl olmuş. Oradaki “Edi” ile “Büdü” koca adamlar olmuşlardır herhâlde. İnsan düşünüyor ister istemez, “Bir iş sahibi oldular mı, evlenip çoluk çocuğa karıştılar mı?” diye. Aslında işleri iyiydi, ekmek elden su gölden yaşıyorlardı. Ama belli bir yaşa gelince bırakmışlardır bu işleri sanırım. “Kırpık” hâlâ aynı küfede mi yaşıyordur acaba? Sonra “Kurabiye Canavarı” o kadar kurabiyeden sonra göbeklenmiş mi...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online