ales2010ilkbahar

A 42 2010 ales lkbahar szel 74 aadaki rnlerden

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ok değerliydi ve kendi yaptıkları takvim ne kadar çok kişi tarafından benimsenirse o kadar söz sahibi olabilirlerdi. Bir takvimin kitlelerce kabul görmesi ancak, onun zamanın en küçük bölümlerini belirleyebilmesiyle sağlanabilirdi. 2000 yılında, Etiyopya’nın Dikika bölgesinde, 3,3 milyon yıl önce yaşadığına inanılan üç yaşındaki bir çocuğa ait fosil bulundu. Bu fosilin Australopithecus afarensis türüne ait olduğu ve bu türe ait bugüne kadar bilinen en eski fosil olan Lucy’den yüz elli bin yıl önce yaşadığı tahmin ediliyor. “Selam” adı verilen bu kız çocuğunun fosilinin eksik parçalarının bulunması dört yıl sürdü. Bütün kemik parçalarının bulunmasının ve onun bir çocuk olmasının, insanın evrimiyle ilgili önemli ipuçları vereceği düşünülüyor. Araştırmayı yapan bilim adamlarına göre, ayak kemikleri ve diz yapısı çocuğun kesinlikle iki ayak üzerinde dik yürüdüğünü, kol kemiklerinin dizlere kadar inmesi ise tırmanabildiğini gösteriyor. Parmaklarının da çok daha kıvrımlı olması bu teoriyi destekliyor. Ayrıca kafatasının küçük olması beyninin küçük olduğunun bir göstergesi. 53. Bu parçaya göre, kültürlerin kendi yaptıkları takvimlerin yaygınlaşmasını istemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Kullanıcıları arasındaki ortak kültürü temsil etmesi B) Her kültürün, kendi yaptığı hesabın doğru olduğuna inanması C) Egemenliğini başkalarına kabul ettirmek istemesi D) Takvimdeki hataların fark edilip düzeltilmesini hızlandırması 55. Bu parçada “Selam” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Ne tür yiyeceklerle beslendiğine B) Hangi türün özelliklerini taşıdığına C) Kol kemiklerinin özelliğine D) İskeletinin tamamının bulunduğuna E) Döneme ilişkin kayıtlardaki karmaşanın bitirilmek istenmesi E) Kafatasıyla beyninin büyüklüğü arasındaki ilişkiye 54. Bu parçaya göre, bir takvimin yaygın olarak benimsenip kullanılabilmesi için aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması gerekir? 56. Bu parçaya göre “Lucy” için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Kullanımının kolay olması A) Parmak kemiklerinin daha kıvrımlı olduğu B) Kültürel değerleri önemsemesi B) İki ayak üzerinde dik yürüdüğü C) Herkesçe anlaşılır bir dille oluşturulması C) Daha erken dönemde yaşadığı D) Son dönemde icat edilmesi D) Boyunun daha kısa olduğu E) Zamanı olabildiğince ayrıntılı olarak göstermesi E) Ağaçlık bir alanda yaşadığı Diğer sayfaya geçiniz. A 38 2010 - ALES İlkbahar / Sözel 57. VE 58. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. 59. VE 60. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. Sık sık yanıma öğrenciler gelir. Edebiyat öğretmenleri ödev vermiştir, “Bir şair ya da yazarla röportaj yapın.” Gelirler, hep aynı soruları sorarlar, “Hayatınızı anlatır mısınız? Kaç kitap yazdınız?” gibi… Sorulardan, okuma alışkanlıklarının olmadığını hemen anlarım. “Aç şu kitabımı oku.” derim öylelerine, oturup yaşam öykümü mü anlatayım uzun uzun? Ama geçen gün iki liseli kız öğrencinin bana yönelttiği şu soru birden bir ışık yaktı içimde: “Okura yetişmek, ondan geri kalmamak için ne yapıyorsunuz?” Öteki soruları da ilgi çekiciydi. Ama kafam takıldı bu soruya. Okurun gerisinde kalmak demek, çağın beğenisinin, toplumun özlemlerinin, isteklerinin dışında kalmak demektir. Ben de onlara “Ne mi yapıyorum? Önce iyi bir okur olmaya çalışıyorum.” dedim. Eskiden bazı ünlü yazarlar, “Ben okumam, yazarım.” derlerdi, bu yüzden okunmaz oldular. Amerikan sineması eskiden hikâye anlatmada çok başarılıydı, şimdiyse en kötüler arasında yer alıyor. Çünkü artık hikâye değil, durum anlatıyor. Filmlerin büyük çoğunluğunda, neler olacağı ilk on ya da yirmi dakikada anlaşılıyor. Bu hikâye anlatmak değil. Hikâye kıvrımlarını yavaş yavaş açar, telaşla bir sağa bir sola savrulmaz. 59. Bu parçaya göre, Amerikan sinemasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) İyi senaryo bulmakta güçlük çekildiği 57. Bu parçada yazar özellikle aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır? A) Öğrencilerin röportaj yapmak için sürekli kendisini seçmesinden B) Yazdığı yazıların, yayımlanan kitaplarının okunmamasından C) Öğretmenlerin hep aynı konuyla ilgili ödev vermesinden B) Filmlerin gereğinden uzun olduğu C) Yüksek gişe getirisi olan filmler çekildiği D) Teknolojinin olanaklarından aşırı ölçüde yararlanıldığı E) Filmlerin, izleyicinin merak duygusunu canlı tutamadığı D) Kendisine kalıplaşmış, sıradan soruların yöneltilmesinden E) Yoğun çalışma hayatı boyunca başka işlere zaman ayıramamasından 60. Bu parçaya dayanarak iyi bir sinema filminin, 58. Bu parçada yazar, bazı ünlü yazarların okunmaz hâle gelmesini aşağıdakilerden hangisine bağlamaktadır? I. trajik olaylardan uzak olma, II. daha önce işlenmemiş konuları seçme, III. olayları önceden kestirilemeyecek bir yönde gelişti...
View Full Document

This note was uploaded on 03/19/2013 for the course A 2 taught by Professor A during the Spring '13 term at Uludağ Üniversitesi.

Ask a homework question - tutors are online