ales2010ilkbahar

A i ve ii b i ve iii d ii ve iii 46 bu parada aadaki

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: dir? Kim bilir… Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Yorum D) İkileme B) Benzetme C) Tahmin 37. Amerikalı bir antropolog, Senegal’de yaşayan şempanzeler üzerinde yaptığı araştırmalarda, ilginç bulgulara ulaştı. Bu antropolog, ormanda yaşayan şempanzelerin bir lemur türünü avlamak için ağaçtan kopardığı dalları dişleriyle sivrilterek bir çeşit mızrak yaptığını ve öteki şempanzelerin bu beceriyi izleyerek öğrendiğini gözledi. Aynı bilim adamı, şempanzelerin insanlar gibi bir tür kültür geliştirip geliştiremediğini araştırmaya devam edeceğini dile getirdi. Bu parçaya dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Şempanzelerin farklı ortamlara kolayca uyum sağlayabildiği B) Yeni becerilerinin şempanzeleri baskın tür hâline getirdiği C) Her şempanze türünün bir şeyi öğrenme süresinin farklı olduğu E) Mizah unsurları D) Şempanzelerin başka canlılara yalnızca beslenme gereksinimi duyduklarında zarar verdiği E) İnsan dışında, alet yapabilen başka canlıların da bulunduğu Diğer sayfaya geçiniz. A 33 2010 - ALES İlkbahar / Sözel 38. Çevirmen de bir insandır. Onun da bir bakış açısı vardır. Bu bakış açısı, ister istemez çeviriye yansır. Dolayısıyla aynı yapıtın farklı çevirileri olabilir. Bu parçada çevirmenle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır? A) Üslubunun yapıttan yapıta değiştiği B) Düşüncelerini istediği gibi yansıtamadığı C) Başka çevirmenlerden etkilendiği 40. “Bütün ölüler unutulur… / Yaşayanlar kalır tek başlarına.” Eski yalıların birbirinden güzel resimlerine bakarken Melih Cevdet Anday’ın bu dizeleri geliyor aklıma. Yaşayanlar işte bu eski yapılar. Yaşıyorlar mı, yoksa çağlarından kopmuş birer geçmiş zaman hayaleti mi bunlar? Çoğu on sekizinci yüzyılda yapılmış, bugün eski günlerin dilsiz tanıkları olarak duruyorlar oracıkta. Vapurla geçerken görüyorum onları. Kiminin kırık panjurları inik, kiminin soluk perdeleri kapalı. Her zaman içime dokunur görünüşleri. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? D) Yetkinliğinin çeviriyi etkilediği A) Betimlemeye başvurulmuştur. E) Çeviriye yorumunu kattığı B) Konuşma havasıyla yazılmıştır. C) Koşul bildiren cümleler kullanılmıştır. D) Varlıklara, insana özgü nitelikler yüklenmiştir. E) Yer yer birinci kişili anlatıma başvurulmuştur. 39. Masal kahramanlarının aşması gereken engeller ve yenmesi gereken güçlükler saymakla bitmez. Çocuk, kendisini onlarla özdeşleştirirken kötülerle ve onlarla bağlantılı olan tehlikelerle ilgili bilgi edinir. Masallar çocuğun düş gücünü geliştirip yaratıcılığını artırır. Çocuk o masallarda kendisini arar, kendisini bulur. Ayrıca mutlu sonlar, çocuğa her düşüşten sonra yeni bir yükseliş olacağı mesajını verir. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisinin, masalların çocuklar üzerindeki etkilerinden biri olduğu söylenemez? A) Çeşitli duygularla yüz yüze getirdiği 41. Bu yazar, her zaman, yakın çevresindekilerin dert ortağı, sırdaşı olduğu gibi, sokakta karşılaştığı herkesin de ablası, annesi gibi davranan bir “insan sevdalısı”. Öyküleri, okuruna anlatmadan sezdirir ardındaki duyguyu, insana dair duyarlıkları, incelikleri. Öykülerindeki ayrıntılar ve dilin estetik kullanımıyla yaratılan hava, iyi bir senfonide olduğu gibi kusursuzdur. Fazlalıklara, kakofoniye yer yoktur. Metnin müziğinin aktarımı ve vurgular, noktalama işaretlerinin doğru kullanımıyla sağlanmıştır. Hatta yazdıklarını kimi kez tek bir sözcük ya da tek bir harfe kadar indirgemiştir vermek istediği duyguyu vurgulamak için. Bütün bunları yapabilmek için Türkçenin olanaklarından olabildiğince yararlanmıştır. Onun diğer sanat dalları hakkındaki ayrıntılı bilgisi, yapıtlarına yansımıştır. B) Yapabileceklerinin ve yapamayacaklarının ayırdına varmasını sağladığı Bu parçada anlatılan kişiyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? C) Umutlarını canlı tuttuğu A) İnsanlarla iletişim kurmakta zorlanmadığına D) Düş dünyasını zenginleştirdiği B) İlgi alanının geniş olduğuna E) Olayların kendi başlarından geçtiği duygusunu uyandırdığı C) Dil konusundaki yetkinliğine D) Anlatmak istediklerini sık sık tekrarladığına E) Yazdıklarında ses uyumuna önem verdiğine Diğer sayfaya geçiniz. A 34 2010 - ALES İlkbahar / Sözel 42. Eskiden sütçümüz, yoğurtçumuz, sebzecimiz vardı. Onlarla merhabalaşırdık. Hijyenin ve kalitenin belgesi işte bu merhaba idi. Hâl hatır sorduğumuz, hangi zeytinden hoşlandığımızı bilen, iyi peynirden bizi haberdar eden bakkalımız vardı. Şimdi potansiyel tehlike olarak görüldüğümüz için üstümüz arandıktan sonra girebildiğimiz...
View Full Document

This note was uploaded on 03/19/2013 for the course A 2 taught by Professor A during the Spring '13 term at Uludağ Üniversitesi.

Ask a homework question - tutors are online