ales2010ilkbahar

Aratrmaclar ocuklarn daha nce grmedikleri nesneler

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: lkbahar / Sözel 26. (I) Çocukların sürekli sorduğu “Neden?” sorusunu yanıtlarken yetişkinlerin üç yaklaşımı var. (II) İlki “Vaktim yok, başka zaman sor.” demek. (III) İkincisi kısa ve çabuk cevaplar vermek. (IV) Üçüncüsü de sorduğu soruyu önce kendisinin cevaplamasını istemek. (V) Ne var ki çocuk ancak bu son yaklaşımla tartışmayı ve kendi düşüncelerini oluşturmayı öğrenebilir. (VI) Bu da oldukça zaman alan, zor ve sabır isteyen bir yaklaşımdır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde yoruma yer verilmiştir? A) I. ve V. B) II. ve VI. D) I., IV. ve VI. C) V. ve VI. 28. (I) Bir roman, öykü ya da oyun başka bir anlatım formuna uyarlandığında artık onun ilk hâlini düşünmemek gerekir. (II) Çünkü artık eldeki yeni bir formdur ve tartışma bu yeni form üzerinden yapılmalıdır. (III) Ne var ki romandan uyarlanan bu çizgi romanı, bu yeni forma göre değerlendirmekten yana olsam da kitapçı rafında görüp karıştırınca bir düğüm oluştu içimde. (IV) Bir kırgınlık, bir aldatılmışlık hissi… (V) Ne de olsa bir gönül bağı, bir vefa borcu var bende yazarına karşı. (VI) Ama dediğim gibi, bu tamamen kişisel bir yaklaşım olarak değerlendirilmeli, başka bir şey değil. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde, konuşan kişi öznel bir tutum içinde olmasının nedenini belirtmiştir? E) IV., V. ve VI. A) I. 27. (I) Filmin yönetmeni, başrol için benimle konuştuğunda henüz senaryoyu yazmamıştı. (II) Hikâyesini anlatacağı kişinin geçmişi hakkında fazla bir bilgiye sahip değilmiş o zaman. (III) Ama onun, sıra dışı bir hayatı olduğunu ve bunun da film yapmak için oldukça uygun olduğunu düşünmüş. (IV) Senaryoyu gördüğümde kahramanın kişiliğinin oluştuğu yıllar bana daha çekici geldi. (V) Ayrıca hayatının ilerleyen dönemlerinde modacı olmuş birinin hayatını anlatan bu filmin, moda ve kıyafet üzerine kurgulanmamış olması da ilginçti. (VI) Sıra dışı bir kadının yükseliş hikâyesiydi bu. B) II. C) III. D) IV. E) V. 29. (I) Bir üniversite tarafından, ilköğretim öğrencileri arasında internet kullanımına ilişkin bir araştırma yapıldı. (II) Bunun sonucunda, interneti, kız çocuklarının % 60’ının iletişim, erkek çocuklarının % 55’inin oyun amacıyla kullandığı ortaya çıktı. (III) Araştırma, 12-14 yaş grubundaki 133 öğrenci arasında yapıldı. (IV) Ailelerin evlerine interneti, çocuklarının derslerine yardımcı olması için aldığı öğrenildi. (V) Ayrıca öğrencilerin % 55’inin günde 1-3 saatini internet başında geçirdiği anlaşıldı. İnternet kullanımına ilişkin bir araştırmadan söz edilen bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi, kendisinden önceki cümlede söylenenlerin nedenini açıklamaktadır? A) I. cümlede, kimler üzerinde yapıldığı söylenmiştir. A) II. B) II. cümlede, cinsiyetlere göre kullanım amaçları yüzdelerle verilmiştir. B) III. C) IV. D) V. E) VI. C) III. cümlede, kaç kişinin etkin kullanıcı olduğu açıklanmıştır. D) IV. cümlede, hangi amaçla kullanılması beklendiği belirtilmiştir. E) V. cümlede, kullanımı, zaman açısından sayısal verilerle belirtilmiştir. Diğer sayfaya geçiniz. A 31 2010 - ALES İlkbahar / Sözel 30. (I) Yayımcısının çok satış yapacağı ümidiyle yatırım yaptığı kitaplar vitrinlere yığılıyor, kitabevlerini popüler yazarların posterleri süslüyor. (II) Kazancın ön plana çıktığı bu süreçte, satış oranı düşük kitaplar dağıtımcı ve kitabevi tarafından önemsenmiyor. (III) Hatta bu kitaplar okuyucuyla karşılaşma fırsatı bile bulamadan iade ediliyor. (IV) Yayıncılar ve editörler bu yüzden, değerini az sayıda insanın anlayabildiği “iyi”lerin değil, “ilgi çekecek”lerin peşinde koşuyor. (V) Bu durumu iktisattaki “Kötü para, iyi parayı kovar.” biçimindeki Gresham Kanunu’na benzetiyorum; yayın dünyasında da “kötü” kitap, “iyi” kitabı kovuyor. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. cümlede, saptama yapılmıştır. 32. (I) Şiiri ya da öteki edebiyat ürünlerini anlayabilmek için insanın “gerçeklik ve duyarlılık” eğitiminden geçmesi gerek. (II) Gerçeklik eğitimi herkes için gerekli, yolunu şaşırmamak için. (III) Duyarlılık ise kimi sanatçıların sözünü ettiği “ince” şeyleri anlamak için... (IV) Sanatların en yücesi olan yaşama sanatına katkıda bulunan güzel sanatları, müziği, resmi, edebiyatı, tiyatroyu, sinemayı anlamakla ilgili bir duyarlılık... (V) Bu alanlardaki eğitimi, basit bir meslek eğitimi olarak düşünmeyelim. (VI) Her şeyden önce, sanata zaman ayırmak, bu konularla ilgilenip onları özümsemek için elverişli koşulları olu...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online