{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ales2010ilkbahar

Bu blmde cevaplayacainiz toplam soru sayisi 80dr 2010

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: , dizüstü bilgisayarın B şirketindeki etiket fiyatı kaç TL’dir? A) 1900 B) 2000 C) 2100 D) 2150 E) 2200 Diğer sayfaya geçiniz. A 20 2010 - ALES İlkbahar / Sayısal-2 32. 31. VE 32. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. y A Koordinat düzlemi üzerinde x eksenine paralel olarak verilen y = d doğrusunun altında kalan taralı alan E F 3 d=4 A d olsun. B C(6, 0) x Yukarıdaki şekilde d = 4 doğrusunun ACB dik üçgeni içinde kalan parçasının uzunluğu 3 birimdir. C ( 6, 0 ) olduğuna göre, Ad kaç birim karedir? A) 24 B) 22 C) 20 D) 18 E) 16 31. y d=3 2 5 x Yukarıdaki şekle göre, Ad kaç birim karedir? A) 4 B) 6 C) 9 D) 12 E) 14 Diğer sayfaya geçiniz. A 21 2010 - ALES İlkbahar / Sayısal-2 33. Aşağıda verilen ağaçlardan hangisinin derece tipi (3, 1, 1, 2, 1) dir? 33. − 35. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. A) İçinde döngü olmayan ve her noktasından her noktasına ulaşılabilen çizgilere ağaç denir. Ağaçtaki her bir noktanın adı varsa böyle ağaçlara adlandırılmış ağaç denir. Ağaçlardaki noktaların adları aşağıdaki gibi 1, 2, … n biçimindedir. 1 4 B) 1 5 5 5 1 3 2 4 3 4 D) 3 2 1 2 3 2 C) E) 1 1 Adlandırılmış ağaçlardaki noktanın derecesi o noktanın bağlandığı nokta sayısı, n noktalı bir ağacın 1’den n’e kadar tüm noktalarının derecelerin yan yana yazılması da o ağacın derece tipi olmaktadır. 2 3 2 4 3 5 4 ÖRNEK: 5 1 2 6 4 3 7 5 Yukarıda verilen ağaçta 1 noktasının derecesi 3, 2’nin derecesi 3, 3’ün derecesi 1, 4’ün derecesi 1, 5’in derecesi 1, 6’nın derecesi 2 ve 7’nin derecesi 1’dir. 34. 7 noktalı adlandırılmış bir ağaçta derecesi 2 olan en çok kaç nokta olabilir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 Noktaları ve dereceleri alt alta yazarsak 1234567 3311121 Nokta: (1 2 3 4 5 6 7) Derece: (3 3 1 1 1 2 1) Bu ağacın derece tipi (3, 3, 1, 1, 1, 2, 1) dir. 35. Aşağıdakilerden hangisi 6 noktalı bir ağacın derece tipi olamaz? A) (2, 1, 1, 4, 1, 1) B) (1, 3, 4, 1, 1, 1) C) (1, 1, 1, 2, 3, 2) D) (2, 1, 1, 2, 2, 2) E) (1, 1, 2, 1, 1, 4) Diğer sayfaya geçiniz. A 22 2010 - ALES İlkbahar / Sayısal-2 37. B sisteminde 255 alan bir öğrencinin A sisteminde karşılık gelen notu nedir? 36. VE 37. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. A) 24 B) 30 C) 40 D) 42 E) 60 Bir okulda A ve B şeklinde iki farklı notlandırma sistemi uygulanmaktadır. A sisteminde en düşük not 20 en yüksek not 50, B sisteminde en düşük not 135 en yüksek not 315’tir. Bu okuldaki not sistemlerini birbirine dönüştüren fonksiyon doğrusaldır. 36. A sisteminde 30 alan bir öğrencinin B sisteminde karşılık gelen notu nedir? A) 180 B) 185 C) 190 D) 195 E) 200 Diğer sayfaya geçiniz. A 23 2010 - ALES İlkbahar / Sayısal-2 38. A ABC bir üçgen 70 AB = AD m(BAC) = 70° D 40. Silindir biçimindeki eş iki peynir kalıbından biri Şekil I’deki, diğeri ise Şekil II’deki gibi düşey olarak ve kalıplar iki eş parçaya bölünecek biçimde bıçakla kesiliyor. B m(DBC) = x x C Yukarıdaki şekilde AC = BC olduğuna göre, x açısı kaç derecedir? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 Şekil II Şekil I Şekil II’deki daire şeklindeki kesitin alanının Şekil I’deki dikdörtgen biçimindeki kesite oranı 2π olduğuna göre, peynir kalıbının yüksekliği 9 yarıçapının kaç katıdır? A) 7 2 B) D) 9 4 7 6 C) E) 9 2 3 2 39. n kenarlı bir konveks çokgenin köşegen sayısı n (n − 3 ) formülüyle bulunur. 2 Buna göre, köşegen sayısı 35 olan konveks çokgenin kenar sayısı kaçtır? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11 SAYISAL BÖLÜM BİTTİ. SÖZEL BÖLÜME GEÇİNİZ. Diğer sayfaya geçiniz. A 24 SÖZEL BÖLÜM Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sözel Ağırlıklı ALES Puanınızın (ALES-SÖZ) hesaplanmasında 0,7; Eşit Ağırlıklı ALES Puanınızın (ALES-EA) hesaplanmasında 0,5; Sayısal Ağırlıklı ALES Puanınızın (ALES-SAY) hesaplanmasında 0,3 kat sayısıyla çarpılacaktır. BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 80'DİR. 2010 - ALES İlkbahar / Sözel 3. Evet, bir şehri ---- için onun tarihini ve kültürünü bilmek ----. Ama ben kişinin kendini o kente ---için, orayla ilgili yaşanmışlıkların ve anılarının olması gerektiğine inanırım. 1. – 5. SORULARDA, CÜMLE VEYA PARÇADAKİ BOŞLUĞU ANLAM BAKIMINDAN EN UYGUN BİÇİMDE TAMAMLAYAN SEÇENEĞİ BULUNUZ. A) öğrenebilmek – zorunludur – alıştırıp yaşaması 1. Artık aynı evde yaşayan insanlar bile birbirleriyle ancak günlük ---- ilgili olarak konuşmakta, duygu ve düşünce ---- ortadan kalkmakta, böylece ortak değerler kaybolmaktadır. B) görmek – zordur – gitmiş gibi düşünmesi C) gezebilmek – şarttır – tanıtıp sevdirebilmesi D) anlamak – yeterlidir – kabul ettirebilmesi A) deneyimlerle – iletişimi E) tanımak – gerekir – ait hissedebilmesi B) sorunlarla – yoğunluğu C) davranışlarla – inceliği D) ge...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online