ales2010ilkbahar

Bu parada selam ile ilgili olarak aadakilerden

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: büyük alışveriş merkezlerindeki süper marketlerde satılan on binlerce ürünün arasında bir seçim yapamamanın sıkıntısını yaşıyor, “merhabasız” alışveriş yapıyoruz. Hiper, süper ve mega gibi sıfatların kullanıldığı, isimleri yabancı olan marketlere ne kadar sık giderseniz gidin, güvenlik görevlisi, bölüm sorumluları ya da kasiyerlerle sohbet edemezsiniz. Market arabalarıdır orada size en tanıdık gelen. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada yakınılan durumlardan biri değildir? A) Zamandan kazanmak için büyük alışveriş merkezlerinin tercih edilmesi 44. İtalyan Rönesans Sanatçısı ve Mühendisi Leonardo da Vinci’nin bugün dünyanın dört bir yanındaki önemli koleksiyonlara dağılmış not defterleri büyük ilgi görüyor. Bu ilgi defterlerin içeriğinden, da Vinci’nin şifreli notlarından ve açıklamalarından kaynaklanıyor. Defterler, anatomik çizimler ve fantastik savaş silahlarından sanatsal çalışma eskizlerine ve karalamalara dek pek çok şey içeriyor. Da Vinci’nin, defterlerin hemen her sayfasına aldığı anlaşılmaz notlar, aslında “aynayla okunan yazılar”. Da Vinci’nin bunu, notlarını düşman gözlerden gizlemek için mi yoksa solak olduğundan bu şekilde daha kolay yazabildiği için mi yaptığı hâlâ bir sır. Ancak, notlarını sıradan okuyucudan gizlemeye, en azından kolay anlaşılır olmaktan uzaklaştırmaya çalıştığına şüphe yok. Bu parçada Leonardo da Vinci’nin defterleriyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? A) Neler içerdiğine B) İnsanlar arasında güvensizliğin artması B) İlgi odağı olmasının nedenlerine C) Ürün çeşitliliğinin kararsızlığa neden olması C) Dünyanın çeşitli yerlerinde bulunduğuna D) Adlandırmalarda Türkçe sözcüklerin kullanılmaması D) Hakkındaki bilinmeyene E) İnsan ilişkilerinde kopuklukların olması E) Yazıldığı dönemde yayımlanmadığına 43. James Joyce’un “Ulysses” romanı, Stephen Dedalus ve Leopold Bloom’un Dublin’deki epik yolculuklarının gerçekleştiği tek bir günü anlatır: 16 Haziran 1904. “Bloomsday” olarak da bilinen bu gün, artık dünyanın her yanındaki “Joyceseverler” için bir gelenek hâlini almış durumda. San Fransisco’dan Sydney’e, Trieste’den Paris’e birçok şehrin kendine özgü “Bloomsday Festivali” var. Neredeyse 60 şehirde kutlanıyor ama en şenliklisi Molly ve Leopold Bloom’un, Dedalus’un, Buck Mulligan’ın ve tabii ki James Joyce’un memleketi olan Dublin’de gerçekleşiyor. Öğle yemeği için, Bloom’un yaptığı gibi Duke Street’teki Davy Byrne’s Pub’a gidiliyor. Öğleden sonra Bloom’un gittiği Ormond Hotel’e uğranılıyor. Ulysses’ten bölümler okunuyor, edebiyat etkinlikleri düzenleniyor. Bu parçada Ulysses romanıyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? A) Olayların geçtiği mekânlara B) Gerçek olaylardan yola çıkılarak yazıldığına C) Roman kişilerine D) Yazarının nereli olduğuna E) Bir festivalin düzenlenmesine esin kaynağı olduğuna Diğer sayfaya geçiniz. A 35 2010 - ALES İlkbahar / Sözel 45. VE 46. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. 47. VE 48. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. (I) Simyacıların maddeleri altına dönüştürmek için giriştikleri çabalar onları, keşfettikleri ve kullandıkları kimyasalların zelliklerini araştırmaya yöneltti. (II) Hakkında bilgi sahibi olunan elementlerin gittikçe artması, kimya biliminin gelişmesini sağladı ve elementleri sınıflandırma gereksinimini ortaya koydu. (III) Daha sonra, elementlerin isim ve özelliklerini içeren, işlevlerini ifade edecek kadar esnek yapıda yeni bir şifreli dilin gerekliliği ortaya çıktı. (IV) Bunun için çeşitli tablolar hazırlandı ama ilk modern periyodik tablo Rus Kimyager Dimitri Mendeleyev tarafından 1869’da geliştirildi. (V) Tablo, kimyayı anlama yolunda atılan çok önemli bir adımdı. (VI) Tablonun “periyodik” diye nitelendirilmesiyse benzer özelliklere sahip elementlerin aynı periyotta olmalarından kaynaklanıyordu. (VII) Var olan elementlerin kimyası hakkında pek çok bilgiyi özetleyen bu periyodik tabloya bakıldığında, elementlerin temel nitelikleri görülebilmektedir. Dünya, milyonlarca insanı ekran karşısına çeken ve gelmiş geçmiş en iyi televizyon dizilerinden biri olarak kabul edilen “Lost”un sonunu büyük bir merakla bekliyor. Tamamen kurguya dayalı, ıssız bir adada geçen bu diziye, sürekli yeni karakterler eklenerek, ölen karakterler hikâyeye yeniden alınarak ve karakterlerin hikâyeleri geçmiş, şimdi ve gelecekte birbiri içinde işlenerek dizinin temeli olan merak ögesi sürekli canlı tutuluyor. Kendi kültürünü yansıtan yapımları beğenip yabancı dizi izleme alışkanlığı olmayanlar, popüler kültürü sevenler, yeni medya araçlarını sonuna...
View Full Document

This note was uploaded on 03/19/2013 for the course A 2 taught by Professor A during the Spring '13 term at Uludağ Üniversitesi.

Ask a homework question - tutors are online