ales2010ilkbahar

Cevap kdnz bakalar tarafndan grlmeyecek ekilde

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: rme A) Başkalarının yazdıklarıyla ilgilenmemelerine B) Çok sayıda ürün verememelerine özelliklerinden hangilerini taşıması gerekir? C) İlgi çekici konular seçmemelerine A) Yalnız I D) Gelenekçi yapıda olmalarına B) Yalnız II D) I ve III E) Yazdıklarının anlaşılmamasına C) Yalnız III E) II ve III Diğer sayfaya geçiniz. A 39 2010 - ALES İlkbahar / Sözel 61. VE 62. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. 63. VE 64. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. Nesnelerin kaydını tutma gereksinimi, sayı sistemlerinin gelişmesini sağladı. Dünyanın birçok bölgesinde yazının gelişiminden önce görülen bu sistemler, soyut bir kavramı şifrelemek için kullanılan ilk örnekler olmayı bugün de sürdürüyor. Bundan 30 bin yıl kadar önce avcı topluluklar, tahta veya kemikten yapılma çetele çubukları kullanıyordu. Amaç, büyük olasılıkla öldürülen hayvanların sayısını kaydetmekti. Mezopotamya’da Sümerlere ait MÖ 3400 yılından kalma sayma işinde kullanılan kilden yapılmış markalar, stok tutma ve muhasebe sisteminin başlangıcını oluşturur. İnsanlar basit sayma işlemlerinde genellikle el ve ayaklarından yararlandıklarından sayı sistemlerinin çoğu ondalık basamak sistemini temel alır. Mayalar, Aztekler ve Keltler 20’lik sistemi, Mezopotamyalılar 60’lık sistemi benimsemişlerdi. Sayıların harflerle gösterildiği alfabetik sayı sistemleri, Yunanlılar, Romalılar, İbraniler ve sonraları Araplar tarafından geliştirildi. Ancak, şimdi dünyanın her yerinde “Arap” sistemi kullanılıyor. Sap ve başlıktan oluşan bir tıraş bıçağı en fazla ne kadar geliştirilebilir ki? En keskin tıraş bıçağı daha ne kadar keskinleşebilir? Televizyonlarda gösterilen tıraş bıçağı reklamlarından söz ediyorum. Çok da uzun olmayan aralıklarla “geliştirilen” yeni bir modelin reklamı yapılıyor. Her yeni modelin elden kaymayı engelleyen “yeni” bir sapı, yüzü daha az tahriş eden “yeni” bir başlığı oluyor. Gerçekte değiştirilen şey sadece sapın rengi ya da bıçağın tasarımı olduğuna göre, bu reklamlar, sektördeki yoğun rekabetten kaynaklanıyor olsa gerek. Üstelik bu reklamlar gösterilirken firmanın önceki modelleri piyasada satılmaya devam ediyor. Böylece firma bu son reklamıyla daha önce reklamlarda aynı şekilde tanıtılan önceki modellerinin o kadar da iyi olmadığını kabul etmiş oluyor. 63. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Yenisi çıkan bir ürünün, eskisinin satış miktarını düşürdüğü 61. Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? A) Avcı toplulukların kullandıkları sayma aracına B) Kimi televizyon reklamlarında gerçeklerden uzak bilgiler verildiği C) Tüketicilerin, reklamların doğruluğunu araştırmadan ürün satın aldıkları B) Markaların hangi malzemeden yapıldığına D) Firmaların ürünlerini sık sık geliştirerek piyasaya sundukları C) Ondalık basamak sisteminin nasıl ortaya çıktığına E) Tüketicilerin ürün satın alma kararlarında reklamlardan etkilendikleri D) Günümüzde hangi sayı sisteminin kullanıldığına E) Yazının bulunmasının sayı sisteminin gelişmesini nasıl etkilediğine 64. Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın yazarına ait bir düşünce olabilir? 62. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi arasındaki amaç-araç ilişkisinden söz edilmemiştir? A) Öldürülen hayvan sayısının kaydı – çetele çubukları B) Stok tutma – markalar B) Teknolojik gelişmelere ayak uydurmak zordur. C) Piyasada yaşanan yoğun rekabet tüketicilere yarar sağlamaktadır. D) Firmalar arasındaki rekabet arttıkça reklam için harcanan...
View Full Document

This note was uploaded on 03/19/2013 for the course A 2 taught by Professor A during the Spring '13 term at Uludağ Üniversitesi.

Ask a homework question - tutors are online