ales2010ilkbahar

Ii adelaiden 300 kilometre kuzeyinde eurelia kynn

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ları göstermeyi amaçlamış. (III) Skansen ilk önce adadaki Nordik Müze’nin bir bölümüyken 1963’te bağımsız bir kurum olmuş. (IV) Hazelius, uzun seyahatleri sonunda ülkenin her yerinden parça parça yüz elli civarında yapıyı yeniden inşa edilmek üzere müze alanına taşıyarak müzeyi oluşturmuş. (V) Bu müzedeki yapıların sadece üç tanesi orijinal değil ama onlar da titizlikle kopya edilmiş. A) I. B) II. C) III. D) IV. 13. Bazı atletizm branşlarındaki rekorların 1900-2007 yılları arasındaki gelişiminin incelendiği bir araştırmaya göre, en çok rekor gülle ve cirit atma branşlarında, en az rekor kısa mesafe koşularında kırılmıştır. A) Gülle ve cirit atma branşlarında daha fazla gelişme görülmüştür. E) V. B) Uzun mesafe koşularında bir süredir yeni rekor kırılamamaktadır. 11. (I) Size bir kitaptan söz eder biri; piyasada az sayıda kalmış, eski bir kitaptır bu. (II) Bulmak için deliler gibi ardına düşersiniz o kitabın. (III) Sanki onu bulup da okursanız yaşamınızda bazı düğümler kendiliğinden çözülecek, bir şeyler kendiliğinden aydınlığa kavuşacaktır. (IV) Bunun için de gezmediğiniz kitapçı, sahaf kalmaz. (V) Zamanında o kadar çok arayıp da bulamadığım, yakın bir tarihte sahafların birinde karşıma çıkan “Fakir Çalgıcı” adlı kitabı artık okuyup okumayacağımdan emin bile değilim. A) I. B) II. C) III. D) IV. C) 2007’den sonra bazı atletizm branşlarında rekor kırılamamıştır. D) Gülle ve cirit atma branşlarında yarışan sporcu sayısında son yıllarda artış olmuştur. E) Atletizmin bazı branşlarında her yıl rekor kırılmaktadır. E) V. Diğer sayfaya geçiniz. A 27 2010 - ALES İlkbahar / Sözel 14. Bu tiyatro, her sezon yeni ve farklı yazarların çarpıcı oyunlarını sergilemekteki tutarlılığını, bu yıl da seyirci karşısına çıkardığı oyunlarla sürdürdü. A) Gittikçe yeni ve farklı yapıtlar bulmada zorlanmaktadır. 16. – 19. SORULARDA, NUMARALANMIŞ CÜMLELERİN ANLAMLI BİR BÜTÜN OLUŞTURMASI İÇİN HANGİLERİNİN BİRBİRİYLE YER DEĞİŞTİRMESİ GEREKTİĞİNİ BULUNUZ. 16. I. Ne var ki Princeton Üniversitesinden bir jeolog, dinozorların yeryüzüne çarpan bir gök taşı yüzünden yok olduğunu savunan popüler inanışı geçersiz kılacak nitelikte ve bu konudaki tartışmaları tekrar gündeme getiren, oldukça güçlü yeni kanıtlar ortaya koydu. B) Her yıl kadrosuna yeni oyuncular eklenmektedir. C) Seyirci tarafından beğenileceğine inanılan yapıtlar tercih edilmektedir. D) Bu yıl sergilenen oyunlar daha önce sahnelenmemiştir. II. Bu gizemi çözmeye yönelik teoriler arasında gök taşı ve kuyruklu yıldız çarpması, yanardağ patlamaları, küresel iklim değişimi, deniz seviyesinin yükselmesi ve süpernova gibi seçenekler yer alıyordu. E) Her sezon beklenenden çok izleyici gelmektedir. III. İlk çağlarda yaşamış, günümüze fosilleri kalmış bir sürüngen olan dinozorların yok oluşuna neyin sebep olduğu hâlâ gizemini koruyor. IV. Bu bilim adamı, ABD’nin, Meksika’nın ve Hindistan’ın birçok bölgesinde kaya oluşumlarını inceleyerek bu sürüngenlerin yok olmasını yalnızca gök taşı çarpmasına bağlamanın doğru olmadığı kanısına vardı. V. Çünkü, farklı bölgelerde yapılan çalışmalar sonucunda bulunan bitki ve hayvan fosilleri, kitlesel yok oluşun, gök taşı çarpmasından hemen sonra değil, çok sonra gerçekleştiğini kanıtlıyor. 15. Dünyadaki ruhani festivallerden biri olan bu festival, Hindistan’ın dört kutsal kentinde, her kentte ötekinden üç yıl sonra olmak üzere sırayla kutlanmaktadır. A) I. ile II. B) I. ile III. D) III. ile V. A) Farklı kentlerde kutlanan iki festival arasında on iki yıl vardır. C) II. ile IV. E) IV. ile V. B) Aynı kente tekrar sıra dört yıl sonra gelmektedir. C) Her kente on iki yılda bir sıra gelmektedir. 17. D) Festival dört kentte aynı anda ancak on iki yılda bir kutlanmaktadır. E) Hindistan’da kutsal kabul edilen yalnız dört şehir vardır. I. Yeşilçam’ı Yeşilçam yapan yönetmenler artık iyiden iyiye köşelerine çekildiler. II. Kim bilir belki ilerlemiş yaşlarının değişen sinema ortamına pek uygun olmadığını düşünüyorlardır. III. Bizlere armağan ettikleri o güzel filmlerin tadında… IV. Ama gönül yine de onlardan emeklilik dönemlerini taçlandıracak birkaç film istiyor. V. Ya da bunca yılın yorgunluğunu emeklilik döneminde atmaya çalışıyorlardır. A) I. ile III. B) II. ile III. D) III. ile V. C) II. ile V. E) IV. ile V. Diğer sayfaya geçiniz. A 28 2010 - ALES İlkbahar / Sözel 20. 18. I. arayıp bulmaya adayan I. Binlerce yıl önce Doğu ve Güneydoğu Asya’dan Adriyatik’e kadar uzanan coğrafyada yapılan baharat ticareti, ekonomik sistemin temelini oluşturduğu gibi dünya siyasetine ve kültürlerine de yön verdi. II. tanımlayan sanatçı, bu çalışmasında III. İstanbul’u bir kez daha yorumluyor IV. kendini, şehirlerin ruhlar...
View Full Document

This note was uploaded on 03/19/2013 for the course A 2 taught by Professor A during the Spring '13 term at Uludağ Üniversitesi.

Ask a homework question - tutors are online