ales2010ilkbahar

Ii bunun sonucunda interneti kz ocuklarnn 60nn iletiim

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: nı II. Birçok el değiştirerek Avrupa’ya ulaşan baharatlar pahalıya mal olsa da bunların ticareti oldukça yoğundu. V. bir sokak fotoğrafçısı olarak III. Bu baharatlardan biber, tarçın, zencefil, vanilya gibi bazıları, doğunun uç noktalarından uzun bir yolculukla Avrupa’ya taşınırdı. Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan ikinci olur? IV. Çünkü aristokratlar arasında bol baharatlı ve aromalı yemekleri tüketmek modaydı ve baharatların önemli bir şifa kaynağı olduğuna inanılıyordu. A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. V. Türkler ise daima baharatın bol yetiştiği bir coğrafyada yaşadı, dolayısıyla baharat, Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri oldu. A) II. ile III. B) II. ile V. D) III. ile V. C) III. ile IV. E) IV. ile V. 19. I. Avustralya’nın güneyinde bulunan bir elmasın yerkürenin derinlikleriyle ilgili önemli bilgiler sağlayacağı düşünülüyor. 21. I. Bu disiplinlerin ortaya çıkmasından sonra, insanlık, bilgi birikimini sistemli olarak artırıp bilimleri ortaya çıkardı. II. Adelaide’ın 300 kilometre kuzeyinde Eurelia köyünün biraz dışında bulunan bu elmas, Adelaide Üniversitesinde elmas uzmanı olan Ralf Tappert’a gönderildi. II. Daha sonraki aşamadaysa zeki olmayan ama programlandıkları işleri hızla ve hatasız yapabilen makineler üretti ve mekanik işleri robotlara, makinelere yaptırdı. III. Bu kadar derinde içinde mineral barındıran elmasa bugüne kadar sadece Kanada ve Brezilya’da rastlanırken şimdi de böyle bir elmas Avustralya’da bulundu. III. Tohumun büyümesi gözlenerek tarım, doğal barınma koşulları taklit edilerek inşaat ve diğer birçok disiplin ortaya çıktı. IV. Tappert ve ekibinin yaptığı araştırmada elmasın içinde ancak yer kabuğundan 670 kilometre derinlikte oluşabilen minerallere rastlandı. V. Yer bilimciler böyle elmasların, yerkürenin alt katmanlarına dair birçok önemli bilgiyi barındıran örnekler olduğu için çok önemli olduğunu düşünüyor. A) I. ile II. B) II. ile III. D) III. ile V. C) III. ile IV. E) IV. ile V. IV. Şimdi de en az kendi kadar zeki ve kendinden çok daha hızlı makineler yapmanın yani yapay zekânın peşinde. V. Medeniyet, insanın doğayı çeşitli yönleriyle taklit etmesi ve bunu geliştirmesi sonucunda ortaya çıktı. Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan dördüncü olur? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. Diğer sayfaya geçiniz. A 29 2010 - ALES İlkbahar / Sözel 22. “Siz yolunuza devam edin, böyle yaparsanız hedefe kendiliğinden varırsınız.” sözü, aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır? A) Beklenmedik durumlara hazırlıklı olma B) Hızlı karar verebilme C) Ulaşılabilir amaçlar belirleme D) Gerektiğinde yardım almaktan çekinmeme 24. (I) Bu filmde oynayacak oyuncuların seçimi üç aşamada yapıldı. (II) İlk önce başaktörler ve başaktrisler, ardından figüranlar, en son da çocuk aktörler seçildi. (III) Aktörlerin seçimi her zamanki yöntemle yapıldı. (IV) Seçilenlerin yüzlerinin, filmde anlatılan olayın geçtiği zamanın yüzleriyle benzeşmesine çok dikkat edildi. (V) Hepsi de “eski bir fotoğraftan fırlamış” dedirtecek türden olmalıydı. (VI) Bunun için az çaba da harcamadık. (VII) Kuzey Almanya’daki hemen her köyü gezip uygun yüzler aradık. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi, altı çizili cümleyi açıklar niteliktedir? E) Amaca doğru, kararlılıkla ilerleme A) II. 23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eleştiri söz konusudur? B) III. C) IV. D) VI. E) VII. C) Beş yıl sonra çıkardıkları ikinci albümleri beklenen ilgiyi görmeyince hayal kırıklığına uğradılar. 25. (I) Varlık dergisinin bir sayısında Behçet Necatigil’in “Eski Sokak” adlı şiirine rastladım. (II) Behçet Necatigil’in en güzel şiirlerinden biri bence. (III) Yalnızca kolay anlaşılırlığından, yalınlığından değil. (IV) Şairin yüreğindekileri yansıtmasından, insanca bir sıcaklık vermesinden, yalnız bugüne değil yıllar sonrasına seslenen bir güç taşımasından… (V) Bir konuyu, bir duyguyu, bir özlemi, bir tutkuyu abartmadan, yüceltmeden en yalın, en etkili, en özlü biçimde duyurmasından… D) Çok nadir bulunan güçlü bir sesi vardı ama çevresindekiler bunu anlayamayacak kadar ilgisizdi. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde değerlendirme yapılmamıştır? E) Geçmişte yaşadıklarıyla, okul yıllarıyla ve ailesiyle ilgili soruları her zaman cevaplardı. A) I. A) Müzik hayatına lise yıllarında, yerel bir koroda şarkı söyleyerek adım atmıştı. B) Eski grubuyla yollarını ayırdıktan sonra bir süre tek başına çalıştı ama pek de mutlu olmadı. B) II. C) III. D) IV. E) V. Diğer sayfaya geçiniz. A 30 2010 - ALES ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online