ales2010ilkbahar

Ales2010ilkbahar

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: reksinimlerle – paylaşımı E) konularla – şekli 2. Dağların ---- kurulmuş olan Saraybosna, yemyeşil doğası, rengârenk çiçekleriyle yalnız bulunduğu bölgeyi değil, dünyayı da süsleyen bir kent. Her ne kadar binaların duvarlarına dikkatlice bakıldığında ---- kurşun delikleri, insanı ---- da… 4. Bu yazar, Türk edebiyatında sağlam biçemi, başarılı dili ve temalarının çeşitliliğiyle hiçbir şiir akımının ya da topluluğun içinde yer almadan, ----. A) döneminin şiir anlayışına uygun yapıtlar verir B) kendine özgü bir şiir dünyası kurar A) üzerine – sayılan – duygulandırıyorsa C) okurların beklentilerini göz ardı eder B) arkasına – gözden uzak – heyecanlandırıyorsa C) arasına – görülen – hüzünlendiriyorsa D) edebiyat çevrelerinin acımasızca eleştirileriyle karşılaşır D) çevresine – fark edilen – acıtıyorsa E) kendisine gereken değerin verilmediğini bilir E) yamacına – gözler önüne serilen – utandırıyorsa Diğer sayfaya geçiniz. A 25 2010 - ALES İlkbahar / Sözel 5. Romancı da tarihçi gibi araştırma yapabilir, topladığı belgelerden yararlanabilir ama sıra yazmaya gelince işinin tarih yazmak değil, roman yazmak olduğunu unutmamalıdır. Bunun için romanda, yazarın topladığı bilgiler ve belgeler, buz dağının suyun altında kalan büyük bölümü gibi olmalı, ----. A) göze batmamalıdır B) çarpıcı sonuçlar doğurmalıdır C) somut verilere dayanmalıdır 7. (I) Dünyanın en tanınmış edebiyat ödülü Nobel Edebiyat Ödülü’dür. (II) Bu ödül çoğunlukla dünya politikasının etkisinde kalınarak, uluslararası üne ulaşmış yazarlara verilir. (III) Kimi zaman yerini bulur, kimi zaman pek de değerli olmayan birine gider. (IV) Nice yazar var ki daha bu ödülü aldığı yıl unutulup gitmiş, kendi ülkesinin edebiyatında bile önemini yitirmiştir. (V) Bizim de başarılı sanatçılar yetiştirdiğimizi düşünüyorum; Sait Faik, Nazım Hikmet, Halikarnas Balıkçısı gibi… A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. D) açık ve anlaşılır bir dil kullanılmalıdır E) öznellikten kaçınılmalıdır 6. – 11. SORULARDA, NUMARALANMIŞ CÜMLELERDEN HANGİSİNİN, PARÇANIN ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZDUĞUNU BULUNUZ. 6. (I) Son zamanlarda ülkemizde sıkça duyulan bir kavram var: İnovasyon. (II) Türkçede tam karşılığı olmayan bu sözcüğü dilimizdeki okunuşuyla yazmamız gerekiyor. (III) Bu kavram, her alanda “yeni”nin üretilmesi, özümsenmesi ve işletilmesi anlamında kullanılıyor. (IV) Bireyin ve toplumun gereksinimlerini karşılamak üzere yeni çözümler üretme amaçlanıyor inovasyonda. (V) Araştırmalar sonucunda geliştirilen yeni teknolojilerin kullanımı ise inovasyonun temelini oluşturuyor. A) I. B) II. C) III. D) IV. 8. (I) Karabük Valiliği, başlattığı özel bir projeyle Karabük Yenice Ormanları’nın yürüyüş ve bisiklet parkurlarını geliştiriyor. (II) Proje kapsamında, yürüyüş parkurlarına işaretler konulması, yön ve bilgi tabelaları yerleştirilmesi planlanıyor. (III) Ayrıca bölgeyle ilgili rehber kitaplar hazırlanması da düşünülüyor. (IV) Yenice Ormanları, Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından, Avrupa’nın biyolojik çeşitlilik açısından en değerli ve acil olarak korumaya alınması gereken yüz orman alanı arasında gösteriliyor. (V) Bu çalışmaların amacı, yörenin doğal zenginliklerinin tanıtılması, ekoturizm ve doğa sporları için cazip bir merkez hâline getirilmesi. A) I. E) V. B) II. C) III. D) IV. E) V. Diğer sayfaya geçiniz. A 26 2010 - ALES İlkbahar / Sözel 9. (I) Deneme türündeki yazıların bence en önemli özelliği kesinlemelere gitmeden okuru kendisiyle tartışmaya çağırmasıdır. (II) Okur bizimle aynı görüşte olmayabilir ama yazımızı okurken bir kuşku büyümeli içinde. (III) O mu doğruyu yazıyor, yoksa ben mi en doğruyu biliyorum, diye. (IV) Montaigne’nin şu sözünü hep hatırlarım: “Yolda karşımıza ilk çıkanla konuşur gibi yazmalı.” (V) Yazarlık yaşantımın en güzel övgülerinden biri sayarım bir genç okurumun bana söylediği şu cümleyi, “Her düşüncenize katılıyorum ama yazınızı okurken sizinle tartışmaktan alamıyorum kendimi.” A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 12. – 15. SORULARDA, BAŞTA VERİLEN CÜMLEDEN KESİN OLARAK ÇIKARILABİLECEK YARGIYI BULUNUZ. 12. 2005’ten beri televizyonlarda yayımlanan bu ödüllü çizgi film, yoğun olarak Asya etkileri taşıyor. A) Bir çizgi romandan 2005 yılında uyarlanmıştır. B) Hâlâ yayımlanmaya devam etmektedir. C) Bir Asya ülkesinde yapılmıştır. D) Çizerleri arasında Asyalılar vardır. E) Çok izlenmesinde aldığı ödül etkili olmuştur. 10. (I) Stockholm’de Djurgarden Adası’nda bulunan Skansen, İsveç’in ilk açık hava müzesi ve hayvanat bahçesi. (II) 1891’de müzenin kurulmasını sağlayan Arthur Hazelius, Endüstri Çağı öncesinde İsveç’in farklı bölgelerindeki yerel yaşam...
View Full Document

This note was uploaded on 03/19/2013 for the course A 2 taught by Professor A during the Spring '13 term at Uludağ Üniversitesi.

Ask a homework question - tutors are online