{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ales2010ilkbahar

Rnek 2 bu sisteme gre x 13 2 ileminin sonucu yle

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: kaçtır? 213 sayısının 999 ile çarpımından elde edilen sonucu bulmak için 213 sayısının 1 eksiği olan 212 sayısı alınır. Bu sayı 999’dan çıkarılarak 787 bulunur. Son olarak da bu iki sayı yan yana yazılarak 213 ile 999’un çarpımı 212 787 olarak bulunur. A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 Diğer sayfaya geçiniz. A 3 2010 - ALES İlkbahar / Sayısal-1 12. 13 ve 24 sayıları 5 tabanında verildiğine göre, 13 x 24 işleminin tabanı 5 olan sayma sistemindeki sonucu kaçtır? 12. VE 13. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. Tabanı 5 olan bir sayma sistemindeki çarpma ve toplama işlemleri aşağıdaki tablolara göre yapılmaktadır. x 1 2 3 4 + 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 2 4 11 13 2 3 4 10 3 11 14 22 3 4 10 12 12 4 4 13 22 31 4 10 11 12 E) 432 11 3 D) 422 C) 412 10 2 B) 322 4 1 A) 312 13 ÖRNEK 1: Bu sisteme göre 2 x 3 işleminin sonucu 11, 2 + 3 işleminin sonucu 10 olarak bulunur. ÖRNEK 2: Bu sisteme göre x 13 2 işleminin sonucu şöyle bulunur: • 2 x 3 = 11 olduğundan 11’in birler basamağındaki 1 yazılır, elde 1 vardır. • 2 x1 = 2 ve elde de 1 olduğundan 2 + 1 = 3 olur. Sonuç 31 olarak bulunur. 13. Bu sistemde yapılan 2 x (4 + 3) = K işlemi için K kaçtır? A) 21 B) 22 C) 24 D) 26 E) 28 Diğer sayfaya geçiniz. A 4 2010 - ALES İlkbahar / Sayısal-1 15. Buna göre, Onur, içinde bbb bulunmayan en fazla 4 uzunluğunda kaç dizgi yazabilir? 14. VE 15. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. A) 21 B) 22 C) 23 D) 24 E) 26 Onur, a ile b harflerini istediği kadar kullanarak farklı uzunluklarda dizgiler yazıyor. Onur’un yazdığı dizgilere örnekler aşağıda verilmiştir. ÖRNEKLER: a → 1 uzunluğunda, b → 1 uzunluğunda, aa → 2 uzunluğunda, aab → 3 uzunluğunda birer dizgidir. 14. Buna göre, Onur, içinde aa bulunmayan 4 uzunluğunda kaç dizgi yazabilir? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 Diğer sayfaya geçiniz. A 5 2010 - ALES İlkbahar / Sayısal-1 17. 10 boncuk kullanılarak düzenekte oluşturulabilecek en küçük sayı oluşturuluyor. 16. − 18. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. Bu sayı için düzeneğin onlar basamağına kaç beyaz boncuk konulmuştur? 6’sı siyah, 6’sı da beyaz 12 boncuk ve bir tahta blok üzerine tutturulmuş 4 çubuğu olan bir düzenek kullanılarak 4 basamaklı sayılar aşağıdaki kurala göre oluşturuluyor: • C) 4 D) 5 E) 6 Düzeneğin hiçbir çubuğu boş kalmamalıdır. • B) 3 Düzeneğin binler ve birler basamağını gösteren çubuklarda siyah boncuklar, yüzler ve onlar basamağını gösteren çubuklarda ise beyaz boncuklar bulunmalıdır. • A) 2 Sayı oluşturmak için boncuklardan istenilen kadarı kullanılabilir. ÖRNEK: Binler Yüzler Onlar Birler Yukardaki düzenekte oluşturulan sayı 4512’dir. Bu sayıyı oluşturmak için tüm boncuklar kullanılmıştır. 18. 1. 2. 3. 4. Binler Yüzler Onlar Birler Şekilde verilen düzeneğin 1. çubuğundan 4. çubuğuna 1 tane, 2. çubuğundan 3. çubuğuna 2 tane boncuk aktarılıyor. 16. Sayı oluşturmak için tüm boncuklar kullanıldığında aşağıdaki sayılardan hangisi düzenekte oluşturulamaz? A) 2134 B) 3243 D) 5241 Buna göre, düzeneğin gösterdiği eski sayı yeni sayıdan kaç fazladır? C) 4152 E) 5331 A) 1175 B) 1179 D) 2144 C) 1250 E) 2250 Diğer sayfaya geçiniz. A 6 2010 - ALES İlkbahar / Sayısal-1 20. Leblebinin 200 gramı 1,2 TL olduğuna göre, 700 gramı kaç TL’dir? 19. Ayşe 90 sayfalık bir kitabın 1. gün 10, 2. gün 20, 3. gün 30 ve 4. gün de kalan 30 sayfasını okuyor. A) 3,6 Buna göre, Ayşe’nin günlük okuduğu sayfa sayısının güne göre değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) B) 3,8 C) 4 D) 4,2 E) 4,6 B) Okuduğu sayfa sayısı Okuduğu sayfa sayısı 30 30 20 20 10 10 0 1 2 3 4 0 Gün 1 C) 2 3 4 Gün 3 4 Gün D) Okuduğu sayfa sayısı Okuduğu sayfa sayısı 30 30 20 20 10 10 0 1 2 3 4 0 Gün 1 2 E) Okuduğu sayfa sayısı 30 20 21. Bir apartmandaki 23 dairenin bazıları 4, bazıları da 5 odalıdır. 10 0 1 2 3 4 Gün Apartmandaki dairelerde toplam 101 oda olduğuna göre, apartmandaki 4 odalı daire sayısı kaçtır? A) 11 B) 12 C) 14 D) 16 E) 17 Diğer sayfaya geçiniz. A 7 2010 - ALES İlkbahar / Sayısal-1 25. Bir evcil hayvan satış merkezinde bulunan çok bölümlü iki akvaryum aşağıda verilmiştir. 22. Yeliz’in maaşına % 20 çocuk yardımı eklenince, Evren’in maaşından da % 10 ilaç kesintisi yapılınca bu kişilerin aldıkları maaşlar eşit oluyor. 1 A) 2000 B) 1200 D) 800 3 ............ 10911092 1 Bu kişilerin maaşları arasındaki fark başlangıçta 200 TL olduğuna göre, Yeliz’in yardımdan sonraki maaşı kaç TL’dir? 2 2 3 ............ 10921093 Her bir akvaryumun bölümlerinden ilkine 1, ikincisine 2 ve bu şekilde devam edilerek balıklar konmaktadır. C) 900 E) 720 İlk akvaryumun son bölümüne 1092, ikincisinin son bölümüne ise 1093 balık konduğuna göre, iki akvaryumdaki balık sayısı...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online