{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ales2010ilkbahar - SYM T.C YKSEKRETM KURULU RENC SEME VE...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Bu testlerin her hakk ı sakl ı d ı r. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamam ı n ı n veya bir k ı sm ı n ı n Merkezimizin yaz ı l ı izni olmadan kopya edilmesi, foto ğ raf ı n ı n çekilmesi, herhangi bir yolla ço ğ alt ı lmas ı , yay ı mlanmas ı ya da kullan ı lmas ı yasakt ı r. Bu yasa ğ a uymayanlar gerekli cezai sorumlulu ğ u ve testlerin haz ı rlanmas ı ndaki mali külfeti pe ş inen kabullenmi ş say ı l ı r. ADI SOYADI T.C. K İ ML İ K NUMARASI SALON NUMARASI : ................................................................ : ................................................................ : ................................................................ : ................................................................ G E N E L A Ç I K L A M A A T.C. YÜKSEKÖ Ğ RET İ M KURULU YERLE Ş T İ RME MERKEZ İ Ö S Y M Ö Ğ RENC İ SEÇME VE AKADEM İ K PERSONEL VE L İ SANSÜSTÜ E Ğİ T İ M İ G İ R İŞ SINAVI ( İ LKBAHAR DÖNEM İ ) 9 May ı s 2010 1. Bu s ı navda her adaya bir cevap kâ ğ ı d ı ve bir soru ki- tapç ı ğ ı verilecektir. 2. Bu soru kitapç ı ğ ı , Akademik Personel ve Lisansüstü E ğ itimi Giri ş S ı nav ı ’n ı n Say ı sal Bölüm’üne ait Say ı - sal-1 ve Say ı sal-2 testleri ile Sözel Bölüm’ü içermek- tedir. Bu testlerin sayfa numaralar ı ş öyledir: Say ı sal Bölüm 1-24 Say ı sal-1 Testi 1-12 Say ı sal-2 Testi 13-24 Sözel Bölüm 25-44 3. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 180 daki- kad ı r (3 saat) . 4. Bu soru kitapç ı ğ ı n ı n türü A ’d ı r. Bunu cevap kâ ğ ı d ı n ı z- daki ilgili alana kodlay ı n ı z. Bu kodlamay ı cevap kâ ğ ı d ı n ı za yapmad ı ğ ı n ı z ve- ya yanl ı ş yapt ı ğ ı n ı z takdirde, s ı nav ı n ı z ı n de ğ erlen- dirilmesi mümkün de ğ ildir. 5. Cevap kâ ğ ı d ı n ı z ı buru ş turmay ı n ı z, katlamay ı n ı z ve üzerine gereksiz hiçbir i ş aret koymay ı n ı z. 6. Cevaplamaya istedi ğ iniz sorudan ba ş layabilirsiniz. Bir soru ile ilgili cevab ı n ı z ı , cevap kâ ğ ı d ı nda o soru için ayr ı lm ı ş olan yere i ş aretlemeyi unutmay ı n ı z. 7. De ğ i ş tirmek istedi ğ iniz bir cevab ı , yumu ş ak bir silgiy- le, cevap kâ ğ ı d ı n ı örselemeden, temizce siliniz ve yeni cevab ı n ı z ı i ş aretlemeyi unutmay ı n ı z. 8. Bu kitapç ı ktaki her sorunun yaln ı zca bir do ğ ru cevab ı vard ı r. Bir soru için birden fazla cevap yeri i ş aretlen- mi ş se o soru yanl ı ş cevaplanm ı ş say ı lacakt ı r. 9. Bu testler puanlan ı rken her bölümdeki do ğ ru ce- vaplar ı n ı z ı n say ı s ı ndan yanl ı ş cevaplar ı n ı z ı n say ı - s ı n ı n dörtte biri dü ş ülecek ve kalan say ı o bölüm- le ilgili ham puan ı n ı z olacakt ı r. Bu nedenle, hak- k ı nda hiçbir fikriniz olmayan sorular ı bo ş b ı rak ı - n ı z. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaç ı - n ı eleyebiliyorsan ı z kalanlar aras ı nda do ğ ru ce- vab ı kestirmeye çal ı ş man ı z yarar ı n ı za olabilir.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern