{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ales2010ilkbahar - SYM T.C YKSEKRETM KURULU RENC SEME VE...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Bu testlerin her hakk ı sakl ı d ı r. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamam ı n ı n veya bir k ı sm ı n ı n Merkezimizin yaz ı l ı izni olmadan kopya edilmesi, foto ğ raf ı n ı n çekilmesi, herhangi bir yolla ço ğ alt ı lmas ı , yay ı mlanmas ı ya da kullan ı lmas ı yasakt ı r. Bu yasa ğ a uymayanlar gerekli cezai sorumlulu ğ u ve testlerin haz ı rlanmas ı ndaki mali külfeti pe ş inen kabullenmi ş say ı l ı r. ADI SOYADI T.C. K İ ML İ K NUMARASI SALON NUMARASI : ................................................................ : ................................................................ : ................................................................ : ................................................................ G E N E L A Ç I K L A M A A T.C. YÜKSEKÖ Ğ RET İ M KURULU YERLE Ş T İ RME MERKEZ İ Ö S Y M Ö Ğ RENC İ SEÇME VE AKADEM İ K PERSONEL VE L İ SANSÜSTÜ E Ğİ T İ M İ G İ R İŞ SINAVI ( İ LKBAHAR DÖNEM İ ) 9 May ı s 2010 1. Bu s ı navda her adaya bir cevap kâ ğ ı d ı ve bir soru ki- tapç ı ğ ı verilecektir. 2. Bu soru kitapç ı ğ ı , Akademik Personel ve Lisansüstü E ğ itimi Giri ş S ı nav ı ’n ı n Say ı sal Bölüm’üne ait Say ı - sal-1 ve Say ı sal-2 testleri ile Sözel Bölüm’ü içermek- tedir. Bu testlerin sayfa numaralar ı ş öyledir: Say ı sal Bölüm 1-24 Say ı sal-1 Testi 1-12 Say ı sal-2 Testi 13-24 Sözel Bölüm 25-44 3. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 180 daki- kad ı r (3 saat) . 4. Bu soru kitapç ı ğ ı n ı n türü A ’d ı r. Bunu cevap kâ ğ ı d ı n ı z- daki ilgili alana kodlay ı n ı z. Bu kodlamay ı cevap kâ ğ ı d ı n ı za yapmad ı ğ ı n ı z ve- ya yanl ı ş yapt ı ğ ı n ı z takdirde, s ı nav ı n ı z ı n de ğ erlen- dirilmesi mümkün de ğ ildir. 5. Cevap kâ ğ ı d ı n ı z ı buru ş turmay ı n ı z, katlamay ı n ı z ve üzerine gereksiz hiçbir i ş aret koymay ı n ı z. 6. Cevaplamaya istedi ğ iniz sorudan ba ş layabilirsiniz. Bir soru ile ilgili cevab ı n ı z ı , cevap kâ ğ ı d ı nda o soru için ayr ı lm ı ş olan yere i ş aretlemeyi unutmay ı n ı z. 7. De ğ i ş tirmek istedi ğ iniz bir cevab ı , yumu ş ak bir silgiy- le, cevap kâ ğ ı d ı n ı örselemeden, temizce siliniz ve yeni cevab ı n ı z ı i ş aretlemeyi unutmay ı n ı z. 8. Bu kitapç ı ktaki her sorunun yaln ı zca bir do ğ ru cevab ı vard ı r. Bir soru için birden fazla cevap yeri i ş aretlen- mi ş se o soru yanl ı ş cevaplanm ı ş say ı lacakt ı r. 9. Bu testler puanlan ı rken her bölümdeki do ğ ru ce- vaplar ı n ı z ı n say ı s ı ndan yanl ı ş cevaplar ı n ı z ı n say ı - s ı n ı n dörtte biri dü ş ülecek ve kalan say ı o bölüm- le ilgili ham puan ı n ı z olacakt ı r. Bu nedenle, hak- k ı nda hiçbir fikriniz olmayan sorular ı bo ş b ı rak ı - n ı z. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaç ı - n ı eleyebiliyorsan ı z kalanlar aras ı nda do ğ ru ce- vab ı kestirmeye çal ı ş man ı z yarar ı n ı za olabilir.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}