Course Hero Logo

soslit module4.pdf - MODYUL 4- PANITIKAN HINGGIL SA ISYUNG...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 7 pages.

MODYUL 4- PANITIKAN HINGGIL SA ISYUNG PANGMANGGAGAWA,PANGMAGSASAKA, AT PAMBANSA1. IntroduksyonAng panitikang ito ay tumutukoy sa mga isyung umiiral sa bansa, higit sa usapingpangmanggagawa, pangmagsasaka at pambansa, upang mailarawan ang mga suliraning kinakaharap atmaisiwalat sa pamamagitan ng panitikan upang maging direktang hamon upang buksan ang kamalayanng lipunan. Magkaroon ng kamalayan upang maunawaan ang higit na pangangailangan ng mgaitinuturing na nasa laylayan ng lipunan ay makabuo ng mga panukalang mabibigyan ng tukoy na aksyonbilang tugon sa pangangailangan ng mamamayan upang mabigyang halaga ang tungkulin ng panitikanbilang sangkap sa pagsisiwalat sa mga salik na nakapangyayari at dulot ng mga isyung nauugnay sa mgaPilipinong manggagawa, magsasaka at sa bansa.2.. Mga Inaasahang Bunga ng Pagkatuto1. Maipapaliwanag mo ang sanhi at bunga ng mga suliraning panlipunan.2. Makasusulat ka ng sariling akdang pampanitikan na tumatalakay hinggil sa isyung pangmanggagawa,pangmagsasaka at pambansa.3. Pagtalakay sa PaksaIsang Dula-dulaan :Mga Tauhan1.Ibarra - Gab2.Inang Bayan - (larawan )3.Lino Rivera (Daluyong) - (libro)4.Mando Plaridel (Mga Ibong Mandaragit)(libro)5.Magsasaka mula sa 2000s(Artikulo)6.Contractual worker - (kuwadro)Scene 1 - Kwarto ni IbarraAlas-6 ng umaga tumunog ang alarm-Ibarra: alas-otso pa naman pasok ko, limang minuto pa.pinatay ang alarm-makalipas ang 5 minuto-pinatay ulit ang alarm-nagising ng 7:30am-Ibarra: mag aalas 8 na, mahuhuli na pala ko!pumunta si ibarra sa banyo-Ipapakita sa camera ang kaayusan ng kwarto, makikita ang larawan, and mga libro, artikulo, at angkuwadro…mananatiling hindi gumagalaw ang mga imahe ng 5 segundo mula sa kung saan sila
nakatingin ay susundan nila ng tingin si Ibarra kung nakaalis na papuntang kaliwa..si Lino at Mando aymagkatabing libro sa lamesa at sa taas nila ay ang kuwadro ng C.Worker(ate ni Ibarra), si artikulo namanay nakalapag sa kanan ni Mando, ang larawan ay nasa pader sa kanan ng lahat.Scene 2 - Pag-uusap ng mga imaheNakatingin si Magsasaka sa kaliwa-Magsasaka 2000: Heto nanaman siya. Sa asta niyang iyan ay ‘di talaga siya magigingregular na manggagawa.Tumingin si Contractual worker sa Southwest part ng camera sa sideni Magsasaka ng 5 segundong hindi gumagalaw-C. Worker: Kahit naman gumising siya ng maaga araw-araw ay di naman tataas angkaniyang sahod at magiging regular sa pinagtratrabahuan niya. Mahigitisang taon na at kontraktual pa rin ang kalagayan niya.mula sa southwest part ay tumingin si C. Worker sa southeast part ng 5seconds ng hindi gumagalaw.Lino:‘Di naman siya nag-iisa. Nakita mo naman sa telebisyon kagabi na maramingnag-proprotesta na galing sa kompanya niya. ‘Di umano’y mga kontraktualworkers din…habang nakatingin ng pahapyaw sa northwest ng camera ngnagsasalita.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 7 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture