Course Hero Logo

ØP Lynprøve.docx - Økonomiske principper A Daniel Thomsen...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 4 out of 6 pages.

Økonomiske principper ADaniel ThomsenLynprøve 19/11/2020Opgave 1.1.1 Sandt – Ved FKK er alle pristagere, derfor vil et forsøg på at skubbe prisen over ligevægtenskubbe køberne væk fra producenten. Derfor er P=MC.1.2 Sandt – Ved inelastisk efterspørgsel vil omsætningen stige, da forbrugeren ikke vil substituerevæk fra produktet, og derfor kan sælgere øge omsætning ved at hæve prisen.1.3 – Falsk. Det er omvendt, MC vil passere op gennem ATC i dens minimumspunkt.Opgave 2.2.1Da p = 20 er P=MC, og da der ingen faste omkostninger er, så kan udbyderne hoppe ud af markedethvis prisen kommer under MC. Ved FKK ved vi at der er fri adgang og exit fra markedet, så hvisprisen kommer under grænseomkostningerne for varen, så vil alle udbyderne hoppe ud afmarkedet. Derfor er markedsudbudskurven fuldkommen elastisk.
Økonomiske principper ADaniel ThomsenLynprøve 19/11/20202.2Jeg isolerer for P i (1).
Økonomiske principper ADaniel ThomsenLynprøve 19/11/20202.3

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 6 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture