Cellcontextx cellcontexty2 ecellcontextx

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 4GPfOI/PvOFr3zjOz/4 yS9+E6AX/0UgAhOEoPxNMIITgpCEIjRhCEs4whOBiEQiMlGISjSiE4OYxCI2 /xCHuMQjPgn4l4QkIjFJSEoykpOClKQiNWlISzrSk4GMZCIzWchKNrL/6f/k JBe5yUNe8pGfAhSkEIUpQlGKUZwSlKQUpSlDWcpRngpUpBKVqUJVqlGdGtSk FrWpQ13qUZ8GNKQRjWlCU5rRnBa0pBWtaUNb2tGeDnSkE53pQle60Z0e9KQX velDX/rRnwEMZBCDGcJQhjGcEYxkFKMZw1jGMZ4JTGQSk5nCVKYxnRnMZBaz mRP4/3/ZPOazgIUsYjFLWMoylrOClaxiNWtYyzrWs4GNbGIzW9jKNrazg53s Yjd72Ms+9nOAgxziMEc4yjGOc4KTnOI0ZzjLOc5zgYtc4jJXuMo1rvM/LCfd Bw== "]], LineBox[CompressedData[" 1:eJwN01VjkAUAQNEPttExutlGdzdIIyAd0iGT7lQw6C5RQkpBQQkVpbukJJTu 7u5uz8O5/+BGRfeo3z1GEATRcjokCM5wlnOc5wIXucRlrnCVa1znBje5xW3u cJd73OcBD3nEY57wlGc85wUvecVr3vCWd7wnCA2CGMQkhFDCiEVs4hCXeMQn AQlJRGLCSUJSkpGcFKQkFalJQ1rSkZ4MZCSCSKLIRGaykJVsZCcHOclFbvKQ l3zkpwAFKURhilCUYhSnBCUpRWnK8AFlKUd5KlCRSlSmCh9SlWpU5yNqUJNa 1KYOdalHfRrQkI9pRGOa0JRmNKcFLWlFaz6hDdF8Slva0Z4OdKQTnelCV7rR nR70pBe96UNf+vEZn9OfAXzBl3zF1wxkEIMZwlCGMZwRjGQUoxnDWMYxnglM 5Bsm8S3fMZkpTGUa3zOdGcxkFrP5gR+Zw1x+4mfmMZ9f+JUFLGQRi/mN3/mD JfzJXyxlGctZwUpWsZo1rGUd69nARjaxmS1s5W+2sZ0d7GQX/7CbPexlH//y H/s5wEEOcZgjHOUYxznBSU5xmjOc5RznucBFLnGZK1zlGte5wU1ucZs73OUe 93nAQx7xmCc85RnPecFLXvGaN7zlHe8JwvxPTEIIJYxYxCYOcYlHfBKQkEQk JpwkJCUZyUlBSlKRmjSkJR3pyUBGIogkikxkJgtZyUZ2cpCTXOQmD3nJR34K UJBCFKYIRSlGcUpQklKUpgz/A39ksJ4= "]], LineBox[{1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375}], LineBox[{1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424}], LineBox[{1425, 1426, 1427, 1428, 1429}]}, RowBox[{ FractionBox[ RowBox[{"x", "+", "y"}], RowBox[{"2", "+", SuperscriptBox["\[ExponentialE]", "x"], "+", RowBox[{"Cos", "[", RowBox[{ SuperscriptBox["x", "2"], "+", SuperscriptBox["y", "2"]}], "]"}]}]], "\[Equal]", RowBox[{"-", "2"}]}]], Annotation[#, ($CellContext`x + $CellContext`y)/(2 + E^$CellContext`x + Cos[$CellContext`x^2 + $CellContext`y^2]) == -2, "Tooltip"]& ]}], AspectRatio->1, Frame->True, ImageSize->{239., Automatic}, PlotRange->{{-5, 5}, {-5, 5}}, PlotRangeClipping->True, PlotRangePadding->{ Scaled[0.02], Scaled[0.02]}]], "Output", CellChangeTimes->{3.572705145850882*^9}] }, Open ]], Cell[CellGroupData[{ Cell[BoxData[ RowBox[{"ContourPlot", "[", RowBox[{ RowBox[{ RowBox[{"F", "[", RowBox[{"x", ",", "y"}], "]"}], "\[Equal]", "0"}], ",", RowBox[{"{", RowBox[{"x", ",", RowBox[{"-", "5"}], ",", "5"}], "}"}], ",", RowBox[{"{", RowBox[{"y", ",", RowBox[{"-", "5"}], ",", "5"}], "}"}]}], "]"}]], "Input", CellChangeTimes->{{3.5727051581283913`*^9, 3.5727051586718483`*^9}}], Cell[BoxData[ GraphicsBox[GraphicsComplexBox[CompressedData[" 1:eJx1l91uVFUUgM/80GFmaGmH3moiThF9AK5I9k...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online