KALAKALANG GALYON (SPECIAL DEMO).docx - Paaralan: Dapitan...

This preview shows page 1 - 3 out of 9 pages.

Paaralan:Dapitan City Experimental Elementary SchoolGrade Level:5Guro: Marilyn P. Caga-ananQuarter:IkaapatI. LayuninA. PamantayangPangnilalamanB. Pamantayan sa PagganapC. Pamantayan sa PagkatutoD. Mga Kasanayan sa PagkatutoNaipamamalasang mapanuring pag-unawasa bahaging ginampanan ng kolonyalismongEspanyolat pandaigdigang koteksto ng reporma sa pag-usbong ng kamalayang pambansatungo sa pagkabuo ng Pilipinas bilang isang nasyon.Nakapagpapahayag ng pagmamalaki sa pagpupunyagi ng mga makabayang Pilipino sa gitnang kolonyalismong Espanyolat sa mahalagang papel na ginagampanan nito sa pag-usbong ngkamalayang pambansa tungo sa pagkabuo ng Pilipinas bilang isang nasyon.Natatalakay ang kalakalang galyon at ang epekto nito sa bansa. AP5PKB-IVg-5
Sa loob ng50minutong talakayan, ang mga mag-aaral ay kinakailangang:1. natatalakay angkalakalang galyon na nangyayari sa panahon ng pananakop ngmga Espanyol sa ating bansa;2. naisusulat ang mga mabuti at di-mabutingepekto ng kalakalang galyon sa ating bansa sapamamagitan ng pangkatang gawain gamit angvenn diagram sa loob ng limangminuto;3. nakapagpapayahag ng saloobin hinggil sa mga pangyayaring naranasan ng ating mgakapwa Pilipino sa kalakalang galyon.II. NilalamanAngKalakalang GalyonIII. Kagamitang PanturoA. Sanggunian1. Marangal na Pilipinas V,pahina 68-712. Araling Panlipunan( Pilipinas Bilang Isang Bansa 5), pahina 181-1823. Kasaysayang Pilipino V, pahina 96-974. Karagdagang Kagamitan mula sa LR Portal - , youtube.com, scribdB. Iba pang Kagamitang Panturotsart, mga larawan, laptop, graphic organizer, tvC. Integrasyon:Math, Music, ESP,
IV. PamamaraanGawain ng GuroGawain ng Mag-aaralA. Panimulang Gawain1. PanalanginRoneth , pangunahan mo ang panalangin.2. KamustahanMagandang hapon mga bata!Kumusta kayo sa hapong ito?3. Pamantayan sa KlaseBago tayo magsimula sa bagong paksangaaralin natin ngayong hapon ay magbigaymuna ako ng pamantayan na dapat ninyongsundin hanggang matapos ang klase.(Ipapakita ng guro ang mga pamantayan.)Ang pamantayan natin may acronym naGALYON.G-gamitin ang po at opo sa pagsagot.A-ang kamay lamang ang itaas kung gustongsumagot.L-laging respetuhin ang kapwa mag-aaral.Y-yayain ang kapwa mag-aaral na huwagmag-ingay.kO-operasyon at pagtutulunganN-ng bawat pangkat ay dapat isaalang-alang.Ito ang magiging kasunduan natin na dapatninyong sundin hanggang matapos ang klase.Maliwanag ba mga bata?B.PangganyakNgayon mga bata ay may ipapakita ako sainyo.Ano ang nakita ninyo sa screen?Nakakita na ba kayo ng barko?Nakasakay na ba kayo ng barko?Nakakita na ba kayo ng ganyang barko?Sino na ang nakapunta ng Gloria'sFantasyland?Nakakita ba kayo ng kahawig sa larawan naiyan?Ok, Sarah!..Wow naman!..Tama, Galyon ang barko nayan!

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 9 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
Maria Bealby
Tags

Newly Uploaded Documents

Show More

Newly Uploaded Documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture