Course Hero Logo

Gazdasagpolitika_kerdesek.docx - Gazdaságpolitika kérdések...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 6 pages.

Gazdaságpolitika kérdések5.-6.:Melyik időszak volt az állami keresletszabályozás fénykora? – Az 1950-es, 1960-as évek.Mi tette folytathatatlanná a keynesi gazdaságpolitikát? – A fellépő infláció és a fizetési mérleg egyensúly hiánya.Milyen esetben tekintette Keynes jó eszköznek az állami kereslettermelést? – Kereslethiány + kapacitástartalék megléte esetén.Melyik eszközt NEM alkalmazták az 1970-es évek közepének válságakor? – A mennyiségi lazítást (QE).Melyik rendszer nem alkalmazták soha az EK/EU tagállamai? – Material Product System.Milyen tényezőt NEM szűr ki a maginfláció? – Az importtermékek árváltozását.A nemzetközi fizetési mérleg melyik során szerepelnek az országban bekerülő EU-támogatások? – A tőkemérleg során.8. Monetáris politika:Melyik árfolyamrendszerben van szükség a legnagyobb valutatartalékra? – A rögzítettben.Mekkora lehet egy ország külkereskedelmi nyitottsága a GDP százalékában? – Akár 100%-nál is nagyobb lehet.Milyen típusú gazdaságok számára előnyös a rögzített árfolyam? – A kis, nyitott gazdaságoknak.Mit nevezünk „demokráciadeficitnek” a pénzpolitikában? – A jegybank a pénzpolitikát illetően nem felelős a parlamentnek.Szolgálhatja-e az MNB a kormány gazdaságpolitikáját? – Igen, de csak az árstabilitás veszélyeztetése nélkül.Rober Mundell lehetetlenségi tételében melyik tényező NEM szerepel? – A lebegő árfolyam.Melyik árfolyamrendszerben a legnagyobb az infláció importjának veszélye? – A rögzítettben.9. Jövedelempolitika:Valakinek jobban megéri segélyekből élni, mint munkát vállalni. Ez a szegénységi csapda.A felsoroltak közül melyik NEM tartozik az aktív munkaerőpiaci eszközök közé? – A munkanélküli-segélyezés.Élhet-e egy család tartósan a létminimum (LM) alatt? – Igen, mert az LM nem a túléléshez szükséges jövedelem.Mik a tripartit társadalmi párbeszéd hagyományos szereplői? – A munkáltatók, a munkavállalók és az állam képviselői.Hogyan segíti ma a magyar állam a polgároknak az öregségükre szóló takarékosságát? – Adókedvezménnyel segíti – ezzel a gazdagabbaknak juttat pénzt.A jóléti állam túl költséges. Ezért sokak a jóléti helyett esélyteremtő államot szeretnének.Melyik két gazdaságfilozófiai áramlat helyezi a versenyképességet a gondoskodás elé? – A konzervatív és a liberális.10. Kereskedelempolitika:Melyik elem nemrésze napjainkban az állami exportösztönzésnek? - Az exportáló vállalatoknak nyújtott nyereségadó-kedvezmény.Lehet-e egy ország külkereskedelmi nyitottsága 100%-nál nagyobb (a GDP arányában kifejezve)? – Igen
Mely megállapítások igazak a piacvédelem hatásaival kapcsolatban? - A piacnyitás előnyei széles körben jelentkeznek, de fajlagosan kicsik. A piacvédelem előnyei koncentráltan jelentkeznek, és fajlagosan nagyok.Kiknek (miknek) az anyagi helyzetét javítják a behozatali vámok? - A vámmal sújtott termékek hazai termelőinek anyagi helyzetét. Az importáló állam költségvetésének anyagi helyzetét.Minden társadalmi rendszert, amelyben van pénz, piacgazdaságnak tekinthetünk. – NemMely korszakokban volt jellemző a merkantilista gazdaságpolitika? - A két világháború

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 6 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture