2_04 - 02.04 Reading Cyclopes Use the following passage to...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
02.04 Reading Cyclopes Use the following passage to answer the questions. Postea Graeci ad terram veniunt in qua gigantes habitant. Gigantes solum unum oculum habent. Unus eorum ( of them ), Polyphemus appellatus, erat crudelissimus ( most cruel ) et saepe homines devorabat. In spelunca eius ( his ), Graeci cibum et aquam inveniunt. Polyphemus afuit ( was away ), sed mox rediit ( returned ) et magnum saxum in portam speluncae posuit. Tum Graecos videt. Duos Graecos capit et edit; proximo die alios homines edit. Tum ex spelunca oves et capros ducit; eos ( them ) ad montes ubi edunt agit. Ulixes consilium ingeniosum ( clever ) consilium capit: Ubi Polyphemus redit, Graeci ei ( to him ) vinum forte donant; gigas bibit et somno vincitur. Ulixes et socii oculum Polyphemi palo acuto quem in igne posuerant penetrant. Gigas clare clamat, sed Graecos capere non potest quod caecus est. Proximo die Polyphemus saxum removet et ubi oves et capri excedunt, Graeci etiam---ligantur sub ovibus et capris! Alius ( another ) dolus Ulixis! Consilium Ulixis, autem, iram Neptuni
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

2_04 - 02.04 Reading Cyclopes Use the following passage to...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online