Lp The Holy Roman Empire.docx - Masusing Banghay Aralin sa...

This preview shows page 1 - 4 out of 8 pages.

Masusing Banghay Aralin sa Pakitang Turo saAraling Panlipunan 8Kasaysayan ng DaigdigGrade 8 – Aguinaldo, Luna, BonifacioI. LayuninPagkatapos ng isang oras na talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang:A.Natatalakay ang mga mahahalagang kaganapan sa Imperyong RomanoB.Nabibigyang pansin ang ipinamalas ni Charlemagne sa pakikipag laban, pagsakop ng mgateritoryo at isang napaka buting ama sa kanyang mga anak.C.Nakagagawa ng timeline patungkol sa mga mahahalagang kaganapan sa Imperyong RomanoII. NilalamanA.Paksa: Ang Holy Roman EmpireB.Sangguinian:Edukasyon, K. n. (2014).Modyul ng Mag Aaral Araling Panlipunan Kasaysayan ng Daigdig.Pasig City: Vibal group Inc.C.Kagamitan: Mga larawan patungkol sa Holy, Roman, at Empire; Loop a word chart; babasahinnan aka sulat sa vusual aid patungkol sa Holy Roma EmpireD. Strategy: ExploratoryE. Approach: ExploratoryF.Method: ChronologicalG. PagpapahalagaINIHANDA NI : KAREN JOY E. RAMOSGURONG NAGSASANAYIPINASA KAY: MAAM ANGELICA MAE PATTALITANGURONG TAGAPAGSANAYMaging isang mabuting Ama para sa kanyangbayan at mga anak sa hinaharap
III. PamamaraanGawaing GuroGawaing Mag AaralA.Panimulang Gawain1.PagbatiMagandang umaga mga bata!Bago kayo umupo ay siguraduhing maayos ang inyongmga upuan at pakipulot na din ang mga kalat kungmayroon man.Maari na kayong umupo.Klas secretary maari ka bang mga check ngattendance?2.Balik aralAno ano ang mga ginampanan ng mga monghe noongGitnang panahon klas?Maraming salamat sa inyong mga naging kasagutanklas! Patid kong inyong naunawaan ang aing talakayannoong huli nating pgkikita.3.MotibasyonNgayon klas ay magkakaroon tayo ng panibagonggawain na papamagata nating “4 pics 1 word”.Pamilyar ba kayo sa ating panimulang gawainngayong umaga kals?Tama! 2 puntos para sa iyo.Magandang umaga din po Guro.Opo Guro.Tulong po sila sa mga may sakitPinakain po nila ang mga mahihirapKinupkop po nila ang mga taong kinakailangan ngkalingaPinag inagatan at isinulat muli ang mgamahhalagang impormasyon noong sinaunangpanahonOpo Guro.___ ___ ___ ___Holy po Guro___ ___ ___ ___ ___
Tama! 2 puntos para din sa iyoTama! 2 puntos din para sa iyo4.Paghawan ng balakidNgayon klas ay mag kakaroon nanaman tayo ngpanibagong gawain na tatawagin nating “LOOP AWORD”. Ang tanging gagawin niyo lamang ayhanapin at bilugan ang mga salita na makikita niyo sakahon at alamin kung ano nga ba ang depinisyon nito.Isulat ang nahanap niyong salita sa tapat ng tamangdepinisyon. Naunawaan ba?Kung ganon ay maari na tayong magsimula.Roman po GuroEmpire po GuroOpo Guro.IMPERYO 1. Isang samahan ng mga bansa o mgatao na pinamamahalaan ng isang emperador o ibapang makapangyarihang pinuno o pamahalaan, ngkaraniwan ay isang teritoryo na mas malawak angsaklaw sa isang kaharianEMPERADOR 2.Ang emperador ay angnamumuno sa imperya o kaharianSAXONS 3.Kabahagi ngmga taong Aleman, naang pangunahing mga pook ng kanilang mgapamayanan ay nasa mgaEstado ng AlemanyaVIKINGS 4. Mga manlalakbay, barbarongmananakop at mga tinderong nanakop ang mgabansa saEuropa

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 8 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
Ms. Jane Dy
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture