Course Hero Logo

MODYUL 3.docx - Aralin Sanaysay mula sa Greece 1.1...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 10 pages.

Aralin1.1SubukinPAUNANG PAGTATAYABalikanGawain 1: #PostKoPahayagKoSanaysay mula sa GreecePanitikan: Alegorya ngYungibC.1. Batay sa2. Sa tingin ng3. Sa ganangakin4. Ayon sa5. Sa palagay ngB.1. A.2. B.3. A.4. B.5. C.A.1. MALI2. TAMA3. MALI4. TAMA5. MALIUpang magkapera, marami angkumakapit sa patalim at gumagawangilegalnamgagawainmatustusanlangangpangangailangan ng pamilya kayatumataas ang bilang ng mganagaganap na krimen sa bansa.Masalimuot ang buhay ngayon sagitna ng pandemya na atingnararanasan dahil maraming mgamamamayan ang nawawalan ngtrabaho.Naapektuhanangmental na kalusuganng iilan bunga ngmahabangpanahongpagkakakulongsabahay.Kakarampot lamang na peraangkinikitangmgatrabahadorkayahindimaiiwasang magutom angkanilang pamilya.Buhay sa gitna ng COVID-19PandemicGayon din, ang ating mga magsasaka atmangingisdaaynagdudusadahilnahihirapan silang maibenta ang kanilangmga produkto bunsod ng striktongquarantine protocols.Gayunpaman, naging positibo ang pananaw ngiilan sa pandemyang ito at hindi nagpadaig saprobelma kaya nagbigay pa ito sa kanila ngopurtunidad na mapayabong ang kanilangnegasyo sa pamamagitan ngonline shop.
Gawain 3: Pagsusuri sa SanaysayPaano sinimulan ni Plato ang kaniyang sanaysay?Sinumulan ni Plato ang kaniyang sanaysay sa pamamagitan ngpagsasabi na ipapakita niya ang isang anyo na dapat mabatid o hindimabatid tungkol sa ating kalikasan. Inilarawan din niya ang yungib atipinabatid niya rin kung ano ang kalagayan ng mga bilanggo rito nanaroon na mula pagkabata at ang kanilang mga binti at leeg aynakakadena kung kaya’t hindi sila makagalaw.Ano-ano ang naging pananaw ni Plato sa tinalakay niyang paksa?Tinutukoy ni Plato na ang mga tao sa yungib ay angsangkatauhan, bulag sa katotohanan at salat sa edukasyon. Sakaniyang pananaw, ang mga bilanggo ay nabubuhay sa kanilangbuong buhay sa isang yungib, nakikita lamang ang mga anino. Sakanila, ang mga anino na ito ay katotohanan. Ngunit kapag nakawalaraw ang isa sa kanila at nakita kung ano ang nasa labas ay masisilawito sa liwanag (katotohanan). Sa paglipas ng panahon ay masasanaydin siya sa liwanag at makikita niya ang reyalidad ng mundo.Matatanto niya na ang lahat ng nakikita niya sa yungib ay pawang mgaanino lamang – isang huwad na katotohanan. Kaya agad siyangbumalik sa yungib ngunit sa kaniyang pagbalik ay hindi na siya sasanay sa kadiliman. Sinabi niya sa kaniyang mga kasama kung ano angnakita niya at sinubukan niyang palayain sila ngunit nagalit sila atsinabing baliw na siya. Sa pananaw ni Plato, ito ay nagpapakita ngpagiging ignorante ng mga tao at ang kanilang hindi pagiging bukas sakatotohanan. Natatakot silang yakapin ang pagbabago at iwanan angkinagisnan.Karamihan sa mga tao ay hindi lamang komportable sakanilang kamangmangan ngunit nagagalit din sila sa kung sinomanang magturo at magsabi sa kanila na mali ang kanilangpinaniniwalaan.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 10 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Summer
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture