Course Hero Logo

28. Vinter 2013.pdf - Eksamen på Økonomistudiet vinter...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 4 out of 8 pages.

Eksamen på Økonomistudiet vinter 2013-14Økonomiske Principper BVejledende svar1. årsprøve4. januar 2014(2-timers prøve uden hjælpemidler)Alle spørgsmål skal besvares.
MålbeskrivelseFaget introducerer centrale økonomiske emner, metoder og resultater indenformakroøkonomi. Faget gennemgår grundlæggende makroteori for det lange og detkorte sigt hvilket sammen med inddragelse af relevant empirisk materiale giver enforståelse for makro-økonomiens funktionsmåde samt mulighederne for at påvirkeøkonomien via økonomisk politik.De teoretiske modeller analyseres dels med grafiske teknikker og dels med simple matem-atiske metoder, der bygger på den indlærte matematik på 1. årsprøve.De studerende skal i den forbindelse lære, hvordan man kan afdække årsags-/virknings-sammenhængeienmatematiskformuleretmakromodel(kausalanalyse),og hvordan man løser en formel økonomisk model og anvender den til komparativt-statisk analyse.Derudover lægges der væsentlig vægt på evnen til at forstå og forklare de økonomiskemekanismer bag de udledte resultater. De studerende gøres fortrolige med betydningenaf alternative antagelser om graden af pris- og lønfleksibilitet, om økonomiens grad afåbenhed, og om det valutapolitiske regime.Det er endvidere vigtigt, at de studerende kan benytte de indlærte modeller til at belyseog forklare virkningerne af forskellige former for makroøkonomisk politik på såvel kortsom langt sigt, i åbne såvel som i lukkede økonomier.Topkarakteren 12 opnås, når den studerende demonstrerer fuld beherskelse af fagetsgrafiske og matematiske metoder til modelanalyse, en perfekt evne til at forklare deøkonomiske mekanismer, der driver de udledte resultater, et fuldt overblik over betyd-ningen af de forskellige forudsætninger, der ligger til grund for de anvendte modeller fordet lange og det korte sigt samt en højt udviklet evne til at opstille og kommentere etempirisk materiale med henblik på hvad dette indikerer om virkeligheden og om teoriersgyldighed.2
Opgave AAngivogbegrundhvorvidt nedenstående udsagn er korrekte.1. Korrekt. I den klassiske model, der beskriver det lange sigt, er indkomstengivet af udbuddet af kapital og arbejdskraft, mens forbruget bestemmes afden disponible indkomst. En strammere finanspolitik kan implementeres vedenten at reducere det offentlige forbrug eller ved at hæve skatterne. I beggetilfælde stiger den nationale opsparing. Det øgede udbud af opsparing in-debærer en lavere ligevægtsrealrente, der fører til flere investeringer. Samletset er summen af det private forbrug, offentlige forbrug og investeringerneuforandret af den strammere finanspolitik.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 8 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture