AUDITING - Students - Topic 3 - KSNB [Compatibility Mode]

AUDITING - Students - Topic 3 - KSNB [Compatibility Mode] -...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 H TH NG KI M SOÁT N I B Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 2 xrhombus M c đ ích: Sau khi h c xong ch ươ ng này, ng ườ i h c có kh n ă ng: - Hi u vai trò và c ơ c u c a h th ng ki m soát n i b trong t ch c - Đ ánh giá đượ c h th ng ki m soát n i b xrhombus N i dung: Các n i dung chính đượ c đề c p trong ch ươ ng này bao g m: - Các b ph n h p thành h th ng ki m soát n i b - Khái ni m v h th ng ki m soát n i b - Nh ng h n ch ế v n c a c a h th ng ki m soát n i b - Quy trình tìm hi u và đ ánh giá ki m soát n i b c a ki m toán viên H TH NG KI M SOÁT N I B Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 3 BCTC ñaùng tin caäy. Caùc luaät leä vaø quy ñònh ñöôïc tuaân thuû. Hoaït ñoäng höõu hieäu vaø coù hieäu quaû.” Laøm aên thua loã Taøi saûn bò maát caép, tham oâ Baùo caùo khoâng trung thöïc Vi phaïm phaùp luaät Khoâng tuaân thuû quy ñònh MUÏC TIEÂU Chuùng ta caàn ban haønh caùc chính saùch, thuû tuïc vaø tieâu chuaån ñeå ñoái phoù vôùi nhöõng ruûi ro ñoù ! KI M SOÁT N I B
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 4 1. CÁC B PH N H P THÀNH H TH NG KI M SOÁT N I B Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 5 Moâi tröôøng kieåm soaùt Đ ánh giá r i ro Ho t độ ng ki m soát Giaùm saùt CÁC B PH N H P THÀNH HTKSNB Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 6 Đ ÁNH GIÁ R I RO xrhombus Xác đị nh m c tiêu c a đơ n v xrhombus Nh n d ng r i ro xrhombus Phân tích và đ ánh giá r i ro
Image of page 2
3 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 7 head2right Nhöõng thay ñoåi trong quy cheá cuûa toå chöùc hoaëc moâi tröôøng hoaït ñoäng. head2right Söï thay ñoåi nhaân söï. head2right Vieäc tieán haønh nghieân cöùu môùi hoaëc söûa ñoåi heä thoáng thoâng tin. head2right Söï taêng tröôûng nhanh choùng cuûa ñôn vò. head2right v.v… Nguyeân nhaân taïo ra ruûi ro : Thí d : R i ro trên báo cáo tài chính Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 8 Xác đị nh m c tiêu c a đơ n v C n thi ế t ph i xác đị nh m c tiêu c a đơ n v m t s ki n có tr thành m t r i ro quan tr ng đố i v i t ch c hay không s ph thu c và m c độ tác độ ng tiêu c c c a nó đế n m c tiêu c a đơ n v .
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern