AUDITING - Students - Topic 1 - TQVBCTC [Compatibility Mode]

AUDITING - Students - Topic 1 - TQVBCTC [Compatibility...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1/02/2012 1 Ch ủđề 1: M t s v n đề c ơ b n v báo cáo tài chính Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 M c tiêu xrhombus Hi u đượ c b n ch t c a BCTC (cho ai, vì ai?) xrhombus Th ế nào là trung th c và h p lý xrhombus V n đề ghi nh n và đ ánh giá các kho n m c trên BCTC Nguy n Trí Tri - UEH, 2012 2 N i dung xrhombus M c đ ích c a BCTC xrhombus Các gi đị nh c ơ b n xrhombus Các yêu c u ch t l ượ ng xrhombus Ghi nh n và đ ánh giá các y ế u t c a BCTC Nguy n Trí Tri - UEH, 2012 3
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
1/02/2012 2 M C Đ ÍCH CHUNG C A BCTC xrhombus M c đ ích chung c a BCTC là cung c p thông tin tài chính h u ích c a doanh nghi p cho các đố i t ượ ng nh ư c đ ông hi n t i, c đ ông ti m n ă ng, ngân hàng và các ch n để ra các quy ế t đị nh kinh t ế v vi c cung c p v n cho doanh nghi p. Nh ng quy ế t đị nh kinh t ế này bao g m vi c mua, bán ho c n m gi các công c v n, công c n , và thanh lý h p đồ ng vay v n. Nguy n Trí Tri - UEH, 2012 4 M C Đ ÍCH CHUNG C A BCTC xrhombus Thông tin h u ích: square4 Tình hình tài s n và ngu n v n Các ngu n l c hi n t i và c ơ c u ngu n v n, chi phí s d ng v n Kh n ă ng thánh toán square4 K ế t qu ho t độ ng kinh doanh Các ngu n thu nh p ch y ế u c a doanh nghi p Kh n ă ng sinh l i square4 Các dòng l ư u chuy n ti n t square4 Nguy n Trí Tri - UEH, 2012 5 Báo cáo v tình hình tài chính Taøi saûn löu ñoäng Nôï ngaén haïn Khaû naêng thanh toaùn Taøi saûn daøi haïn Nôï daøi haïn Voán chuû sôû höõu Nguoàn löïc kinh teá (tình hình taøi saûn) Cô caáu taøi chính (tình hình nguoàn voán) B ng cân đố i k ế toán Nguy n Trí Tri - UEH, 2012 6
Image of page 2
1/02/2012 3 Báo cáo v kh n ă ng t o ra l i nhu n Doanh thu Chi phí Thu nhaäp taøi chính Chi phí taøi chính Thu nhaäp khaùc Chi phí khaùc Toång laõi tröôùc thueá Laõi sau thueá Laõi, loã hoaït ñoäng kinh doanh Laõi, loã khaùc Báo cáo k ế t qu H Đ KD Nguy n Trí Tri - UEH, 2012 7 Báo cáo v các dòng ti n c a doanh nghi p Löu chuyeån tieàn thuaàn töø HÑ kinh doanh Löu chuyeån tieàn thuaàn töø HÑ ñaàu tö Löu chuyeån tieàn thuaàn töø HÑ taøi chính • Kh n ă ng t o ra ti n c a doanh nghi p • Tình hình s d ng ti n c a doanh nghi p Báo cáo l ư u chuy n ti n t Nguy n Trí Tri - UEH, 2012 8 Hoaït ñoäng kinh doanh Hoaït ñoäng ñaàu tö Hoaït ñoäng taøi chính Doøng tieàn chung cuûa ñôn vò Thu tieàn baùn haøng Chi mua yeáu toá SXKD
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern