ç´«æ��é��æ��å��项ç�®å

ç´«æ��é��æ��å��项ç�®å -...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: .##,,3 2.2+}IgvRHe...............................................................###################################,,4 2.3+}IgvSe`Q,,,................................................###################################,,4 2.3.1NLuDn`Q..........................................................#############################,,5 2.3.2bVDn`Q................................................####################################,##,,5 2.4+}IgcSyeċ0Òof`Q.........................................,,,......................,,6 2.4.1lQS`Q..............................................................................................,,6 2.4.2yv`Q.......................................................................................########,,6 ,{ NzYUO gHe[eyvSL'`ċ0ON~.N//0./.0N/N0.N0..NNN00./.....,,0N7 3.1yvsXRg...........................................................................,,-............####,,7 3.1.1Q萯sXRg...........................................############################################,,7 3.1.2Y萯sXRg.......................................################################################,,8 3.2yv^:WRg.......,,,...................................................###.#############################,,9 3.2.1VY^:WRg.....................................................................................,,10 3.2.2VQ^:WRg..............................................#######################################,,11 3.2.3^:WBlKm............,,-..............................###################################,,12 3.2.4VQYzN[KbvRg.........................,,,.....................................,,12 3.2.6N<hpTRg.....................................................................................,,14 3.3yvb/gS[eeHhRg............................................................................,, N-l3!_NNf[UxASf[MOe 3.3.1b/geHh b.....................................................................................,,15 3.3.2yvb/geHhRg............................................................,,,..........,,17 3.3.3yv[eeHhRg...............................el gRYcl!m94ls^l!m9|pel(bg~(ul)!HQcpel!V R_Rgl!m9lI{" ^:WRg(WSL'`xvz-Nv͑0WMO(WN,NUON*Nyv,vQuNĉ!jvnx[! b/gv b!bD0O{[email protected] b,_{(W^:WBl`Q gNEQRNKNTMb ㉳Q, N^:WRgv~g,؏SNQ[NTvN<h!.U6eeQ,g~q_Tvyv vv)R'`TSL'`" Te,SL'`xvz؏^9hncyvvvhSbDSR,cQNS_v.Uxvz:NW @xv.U`".U`^S_Sb.UvbeuVT[EV!.UKbk!.Upeϑl3l_N'Yf[UxASf[MOe SN<h!.UQ~!.URT9(u{"6R[yv%beuvvv/fxvz0Ryv v[email protected]velT;mR,YNTe!b,gNO^!T(ؚ5![ gyrr!cؚ^:W`S gsI{"(Wnx[ [email protected] N,nx[yvvNTeHhTuNĉ!j,Km.U6eN,0O {.U9(u" (W,gyvvSL'`xvz-N,~NNT(WVQY^:W`Q,ۏLN^:WBl Km!N<hRg,zN[Kb`QRg,NOyvfR^^:Wb_RSS,nxOyvQ V{cknx" 3.2.1VY^:WRg +}Ig/f]NASt^NR_SvebLvo,1992t^,VoTߘTvcw{t@\ybQ +}IgُybLvovuN,S_ef_w_'YvN,V:N*Ys^ m+}Igh/fُyoTv /UNcSegn,ُ1\[email protected]h\ xc;2000t^,+}Igv6R FUe5[lQS SsNNy)R(uN2mT'k2mv+}IghvSN]Tb+}Igvel"ُNSs:N6R ev!fRO[vbLvoircONMRof" vMR+}IgSeovuN]z'YSR:N$N'Y{|"N/fvcN~FIgy(Sb VOR\]v*Ys^ m+}Ig!-NV~FIg!pS^~FIg!2m~FIgI{I{)vhv-Nc S"VvQegnz\,EeuNb,gؚ"N/fJSTb+}Ig,sSHQN~FIg^\ iirvg! SI{SQuDn-NcSQ+}IgMRSO,~JSTb]zb:N+}IgNT"V!-NVN pS^NSWS2mv?9h^I{V:N)Y6q+}IgSeov;NuNV,'k2m(Y^tXWl lQSI{)R:NJSTb+}Igvg'YN0W" 1997t^NMR+}IgvuNT.U:NVBMS[email protected],;N9^:W(WS! 'k2mvSV["nc gsQDeN~,VYsY'`Lvu`Npekt^~:N399.44NN, 0O[+}IgBR gBlvNpe`S20%(sS79.85NN) ckN(u20/e,(u 1597.77N/e/kt^,(u+}Ig479.33lQe,R N[xvzT4N^Ջ,0OVYv t^(uϑ:N600lQe"vMR+}IgBRO(unfMv؏/f(WS!'k2mTe,gI{S V[,[Evt^m9ϑ:N300N400lQe" (WVxQWvO(u+}IgluNu z9NN0RNN$NCSCQ"e5[lQS (W1999t^hQt+}Igv.Uؚ7NCQ,`Se5[lQShQt^.Uv7.3%"h 3.1/f+}Ig(WhQt^:Wv.U`Q",{ NzYUO gHe[eyvSL'`ċ0O h3.1+}Ig.UrQ Table3.1Taxo!salessituatlon t^N 1999 2000 2001 .U(NCQ)Xs(%) 8.13 9.41 40.17 15.74 27.52 2002 2003 ~15 ~20 25 33.3 SN wQ+}Igv.U(WNkt^20%v^XR,ُNebh:yNNNv~Nm bSR(WX:_, Te`[oirvS^_N(WXR" ncVY;SoN[0O,+}IgSeovuNb,gY(WklQe25NCQ]S, FOe5[\vQR]b6RBR(Y l\BRbm)TzsSGS<P:NklQe500NCQ,)R m20 PKNY"e*`NNOY6RoS[[uN+}Ig6RBRKN\"}e|nx~pe W[, gsQeb0OhQt+}IgSeoNϑ'Y(Wkt^350lQe]S(9hnc6RBR.U` Qc{QegvpeW[)"@wfYvS[ReQ0R+}Ig6RBRuNLR,SNeNT6R BRN[+}IgSeovBlϑ؏\F~ NGS" +}Igs]b:NNLuϑ,{Nvb$voir"@w+}Ige(uv NeSs,(W 21N~̑+}IgMRofeP^" 3.2.2VQ^:WRg @wяQt^+}IgNNv NeSU\,+}IgONv NeXR,SU\Rg NRP6R v xO~FIg[email protected]&^egvevf>f"N`)Y6qNv~FIg Nneg'YvS evBl,Αuv~FIg,$\vQ/fNWSN&^v~FIg,1uNvQhv-N+}Igv+Tϑؚ, @bm0Rv xO_Nf:N%N͑,~YNo4Nmp~v0Wek"QN[ΑuszR iirvOb, V[T0WeR'YN[dk{|iryvOb,ybkqN xqNO,Vdk,VQv+}IgS[яk eW,g NYNSeO^ N NvrQ,dNBhgVffO`ۏSvSeuN,NWSIl_! Nwm+}Igeb/g!pS-Ng+}IgI{ONQP]v~FIgy iW0W~cuNNY,Yl3I:NNf[UxASf[MOe peuNSN[YN\PNvr`,FO^:W[+}Ig{|NTvBlN6q_'Y,te*N^:WN/ff >fv979. [42V[RYXTO.sQN^yvۏLSL'`xvzvՋL{tRl.SN:1983." w_a"[^u~oRYec[bvsQ_Tc["u^f[Ƌ^ZS!lf[%N(!wQ g 0N[vON[~"Nu^ N,b NNf[0R`NNNNwƋ, N_N_N_Y ON{tebv~,Sv*SEm,(Wdkyrha"!...
View Full Document

This note was uploaded on 06/03/2013 for the course MATH na taught by Professor Jay during the Winter '13 term at Cleveland State.

Ask a homework question - tutors are online