ç´«æ��é��æ��å��项ç�®å

ç´«æ��é��æ��å��项ç�®å -...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: .##,,3 2.2+}IgvRHe...............................................................###################################,,4 2.3+}IgvSe`Q,,,................................................###################################,,4 2.3.1NLuDn`Q..........................................................#############################,,5 2.3.2bVDn`Q................................................####################################,##,,5 2.4+}IgcSyeċ0Òof`Q.........................................,,,......................,,6 2.4.1lQS`Q..............................................................................................,,6 2.4.2yv`Q.......................................................................................########,,6 ,{ NzYUO gHe[eyvSL'`ċ0ON~.N//0./.0N/N0.N0..NNN00./.....,,0N7 3.1yvsXRg...........................................................................,,-............####,,7 3.1.1Q萯sXRg...........................................############################################,,7 3.1.2Y萯sXRg.......................................################################################,,8 3.2yv^:WRg.......,,,...................................................###.#############################,,9 3.2.1VY^:WRg.....................................................................................,,10 3.2.2VQ^:WRg..............................................#######################################,,11 3.2.3^:WBlKm............,,-..............................###################################,,12 3.2.4VQYzN[KbvRg.........................,,,.....................................,,12 3.2.6N<hpTRg.....................................................................................,,14 3.3yvb/gS[eeHhRg............................................................................,, N-l3!_NNf[UxASf[MOe 3.3.1b/geHh b.....................................................................................,,15 3.3.2yvb/geHhRg............................................................,,,..........,,17 3.3.3yv[eeHhRg...............................el gRYcl!m94ls^l!m9|pel(bg~(ul)!HQcpel!V R_Rgl!m9lI{" ^:WRg(WSL'`xvz-Nv͑0WMO(WN,NUON*Nyv,vQuNĉ!jvnx[! b/gv b!bD0O{uS@Wv b,_{(W^:WBl`Q gNEQRNKNTMb ㉳Q, N^:WRgv~g,؏SNQ[NTvN<h!.U6eeQ,g~q_Tvyv vv)R'`TSL'`" Te,SL'`xvz؏^9hncyvvvhSbDSR,cQNS_v.Uxvz:NW @xv.U`".U`^S_Sb.UvbeuVT[EV!.UKbk!.Upeϑl3l_N'Yf[UxASf[MOe SN<h!.UQ~!.URT9(u{"6R[yv%beuvvv/fxvz0Ryv vh@bvelT;mR,YNTe!b,gNO^!T(ؚ5![ gyrr!cؚ^:W`S gsI{"(Wnx[ }vW@x N,nx[yvvNTeHhTuNĉ!j,Km.U6eN,0O {.U9(u" (W,gyvvSL'`xvz-N,~NNT(WVQY^:W`Q,ۏLN^:WBl Km!N<hRg,zN[Kb`QRg,NOyvfR^^:Wb_RSS,nxOyvQ V{cknx" 3.2.1VY^:WRg +}Ig/f]NASt^NR_SvebLvo,1992t^,VoTߘTvcw{t@\ybQ +}IgُybLvovuN,S_ef_w_'YvN,V:N*Ys^ m+}Igh/fُyoTv /UNcSegn,ُ1\asT@wُNh\ xc;2000t^,+}Igv6R FUe5[lQS SsNNy)R(uN2mT'k2mv+}IghvSN]Tb+}Igvel"ُNSs:N6R ev!fRO[vbLvoircONMRof" vMR+}IgSeovuN]z'YSR:N$N'Y{|"N/fvcN~FIgy(Sb VOR\]v*Ys^ m+}Ig!-NV~FIg!pS^~FIg!2m~FIgI{I{)vhv-Nc S"VvQegnz\,EeuNb,gؚ"N/fJSTb+}Ig,sSHQN~FIg^\ iirvg! SI{SQuDn-NcSQ+}IgMRSO,~JSTb]zb:N+}IgNT"V!-NVN pS^NSWS2mv?9h^I{V:N)Y6q+}IgSeov;NuNV,'k2m(Y^tXWl lQSI{)R:NJSTb+}Igvg'YN0W" 1997t^NMR+}IgvuNT.U:NVBMSlQS@bWe,;N9^:W(WS! 'k2mvSV["nc gsQDeN~,VYsY'`Lvu`Npekt^~:N399.44NN, 0O[+}IgBR gBlvNpe`S20%(sS79.85NN) ckN(u20/e,(u 1597.77N/e/kt^,(u+}Ig479.33lQe,R N[xvzT4N^Ջ,0OVYv t^(uϑ:N600lQe"vMR+}IgBRO(unfMv؏/f(WS!'k2mTe,gI{S V[,[Evt^m9ϑ:N300N400lQe" (WVxQWvO(u+}IgluNu z9NN0RNN$NCSCQ"e5[lQS (W1999t^hQt+}Igv.Uؚ7NCQ,`Se5[lQShQt^.Uv7.3%"h 3.1/f+}Ig(WhQt^:Wv.U`Q",{ NzYUO gHe[eyvSL'`ċ0O h3.1+}Ig.UrQ Table3.1Taxo!salessituatlon t^N 1999 2000 2001 .U(NCQ)Xs(%) 8.13 9.41 40.17 15.74 27.52 2002 2003 ~15 ~20 25 33.3 SN wQ+}Igv.U(WNkt^20%v^XR,ُNebh:yNNNv~Nm bSR(WX:_, Te`[oirvS^_N(WXR" ncVY;SoN[0O,+}IgSeovuNb,gY(WklQe25NCQ]S, FOe5[\vQR]b6RBR(Y l\BRbm)TzsSGS<P:NklQe500NCQ,)R m20 PKNY"e*`NNOY6RoS[[uN+}Ig6RBRKN\"}e|nx~pe W[, gsQeb0OhQt+}IgSeoNϑ'Y(Wkt^350lQe]S(9hnc6RBR.U` Qc{QegvpeW[)"@wfYvS[ReQ0R+}Ig6RBRuNLR,SNeNT6R BRN[+}IgSeovBlϑ؏\F~ NGS" +}Igs]b:NNLuϑ,{Nvb$voir"@w+}Ige(uv NeSs,(W 21N~̑+}IgMRofeP^" 3.2.2VQ^:WRg @wяQt^+}IgNNv NeSU\,+}IgONv NeXR,SU\Rg NRP6R v xO~FIgh@b&^egvevf>f"N`)Y6qNv~FIg Nneg'YvS evBl,Αuv~FIg,$\vQ/fNWSN&^v~FIg,1uNvQhv-N+}Igv+Tϑؚ, @bm0Rv xO_Nf:N%N͑,~YNo4Nmp~v0Wek"QN[ΑuszR iirvOb, V[T0WeR'YN[dk{|iryvOb,ybkqN xqNO,Vdk,VQv+}IgS[яk eW,g NYNSeO^ N NvrQ,dNBhgVffO`ۏSvSeuN,NWSIl_! Nwm+}Igeb/g!pS-Ng+}IgI{ONQP]v~FIgy iW0W~cuNNY,Yl3I:NNf[UxASf[MOe peuNSN[YN\PNvr`,FO^:W[+}Ig{|NTvBlN6q_'Y,te*N^:WN/ff >fv979. [42V[RYXTO.sQN^yvۏLSL'`xvzvՋL{tRl.SN:1983." w_a"[^u~oRYec[bvsQ_Tc["u^f[Ƌ^ZS!lf[%N(!wQ g 0N[vON[~"Nu^ N,b NNf[0R`NNNNwƋ, N_N_N_Y ON{tebv~,Sv*SEm,(Wdkyrha"!...
View Full Document

Page1 / 98

ç´«æ��é��æ��å��项ç�®å -...

This preview shows document page 1. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online