Page1 / 98

ç´«æ��é��æ��å��项ç�®å -...

This preview shows document page 1. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
ç´«æ��é��æ��å��项ç�®å

ç´«æ��é��æ��å��项ç�®å -...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: .##,,32.2+}IgvRHe...............................................................###################################,,42.3+}IgvSe`Q,,,................................................###################################,,42.3.1NLuDn`Q..........................................................#############################,,52.3.2bVDn`Q................................................####################################,##,,52.4+}IgcSye0Oof`Q.........................................,,,......................,,62.4.1lQS`Q..............................................................................................,,62.4.2yv`Q.......................................................................................########,,6,{NzYUOgHe[eyvSL'`0ON~.N//0./.0N/N0.N0..NNN00./.....,,0N73.1yvsXRg...........................................................................,,-............####,,73.1.1QsXRg...........................................############################################,,73.1.2YsXRg.......................................################################################,,83.2yv^:WRg.......,,,...................................................###.#############################,,93.2.1VY^:WRg.....................................................................................,,103.2.2VQ^:WRg..............................................#######################################,,113.2.3^:WBlKm............,,-..............................###################################,,123.2.4VQYzN[KbvRg.........................,,,.....................................,,123.2.6N<hpTRg.....................................................................................,,143.3yvb/gS[eeHhRg............................................................................,,N-l3!_NNf[UxASf[MOe3.3.1b/geHhb.....................................................................................,,153.3.2yvb/geHhRg............................................................,,,..........,,173.3.3yv[eeHhRg...............................elgRYcl!m94ls^l!m9|pel(bg~(ul)!HQcpel!VR_Rgl!m9lI{"^:WRg(WSL'`xvz-Nv0WMO(WN,NUON*Nyv,vQuN!jvnx[!b/gvb!bD0O{uS@Wvb,_{(W^:WBl`QgNEQRNKNTMbQ,N^:WRgv~g,SNQ[NTvN<h!.U6eeQ,g~q_Tvyvvv)R'`TSL'`"Te,SL'`xvz^9hncyvvvhSbDSR,cQNS_v.Uxvz:NW@xv.U`".U`^S_Sb.UvbeuVT[EV!.UKbk!.Upel3l_N'Yf[UxASf[MOeSN<h!.UQ~!.URT9(u{"6R[yv%beuvvv/fxvz0Ryvvh@bvelT;mR,YNTe!b,gNO^!T(5![gyrr!c^:W`SgsI{"(Wnx[ }vW@xN,nx[yvvNTeHhTuN!j,Km.U6eN,0O{.U9(u"(W,gyvvSL'`xvz-N,~NNT(WVQY^:W`Q,LN^:WBlKm!N<hRg,zN[Kb`QRg,NOyvfR^^:Wb_RSS,nxOyvQV{cknx"3.2.1VY^:WRg+}Ig/f]NASt^NR_SvebLvo,1992t^,VoTTvcw{t@\ybQ+}IgybLvovuN,S_ef_w_'YvN,V:N*Ys^m+}Igh/fyoTv/UNcSegn,1\asT@wNh\xc;2000t^,+}Igv6R FUe5[lQSSsNNy)R(uN2mT'k2mv+}IghvSN]Tb+}Igvel"NSs:N6R ev!fRO[vbLvoircONMRof"vMR+}IgSeovuN]z'YSR:N$N'Y{|"N/fvcN~FIgy(SbVOR\]v*Ys^m+}Ig!-NV~FIg!pS^~FIg!2m~FIgI{I{)vhv-NcS"VvQegnz\,EeuNb,g"N/fJSTb+}Ig,sSHQN~FIg^\iirvg!SI{SQuDn-NcSQ+}IgMRSO,~JSTb]zb:N+}IgNT"V!-NVNpS^NSWS2mv?9h^I{V:N)Y6q+}IgSeov;NuNV,'k2m(Y^tXWllQSI{)R:NJSTb+}Igvg'YN0W"1997t^NMR+}IgvuNT.U:NVBMSlQS@bWe,;N9^:W(WS!'k2mvSV["ncgsQDeN~,VYsY'`Lvu`Npekt^~:N399.44NN,0O[+}IgBRgBlvNpe`S20%(sS79.85NN)ckN(u20/e,(u1597.77N/e/kt^,(u+}Ig479.33lQe,RN[xvzT4N^,0OVYvt^(u:N600lQe"vMR+}IgBRO(unfMv/f(WS!'k2mTe,gI{SV[,[Evt^m9:N300N400lQe"(WVxQWvO(u+}IgluNuz9NN0RNN$NCSCQ"e5[lQS(W1999t^hQt+}Igv.U7NCQ,`Se5[lQShQt^.Uv7.3%"h3.1/f+}Ig(WhQt^:Wv.U`Q",{NzYUOgHe[eyvSL'`0Oh3.1+}Ig.UrQTable3.1Taxo!salessituatlont^N199920002001.U(NCQ)Xs(%)8.139.4140.1715.7427.5220022003~15~202533.3SNwQ+}Igv.U(WNkt^20%v^XR,Nebh:yNNNv~NmbSR(WX:_,Te`[oirvS^_N(WXR"ncVY;SoN[0O,+}IgSeovuNb,gY(WklQe25NCQ]S,FOe5[\vQR]b6RBR(Yl\BRbm)TzsSGS<P:NklQe500NCQ,)Rm20PKNY"e*`NNOY6RoS[[uN+}Ig6RBRKN\"}e|nx~peW[,gsQeb0OhQt+}IgSeoN'Y(Wkt^350lQe]S(9hnc6RBR.U`Qc{QegvpeW[)"@wfYvS[ReQ0R+}Ig6RBRuNLR,SNeNT6RBRN[+}IgSeovBl\F~NGS"+}Igs]b:NNLu,{Nvb$voir"@w+}Ige(uvNeSs,(W21N~+}IgMRofeP^"3.2.2VQ^:WRg@wQt^+}IgNNvNeSU\,+}IgONvNeXR,SU\RgNRP6RvxO~FIgh@b&^egvevf>f"N`)Y6qNv~FIgNneg'YvSevBl,uv~FIg,$\vQ/fNWSN&^v~FIg,1uNvQhv-N+}Igv+T,@bm0RvxO_Nf:N%N,~YNo4Nmp~v0Wek"QN[uszRiirvOb,V[T0WeR'YN[dk{|iryvOb,ybkqNxqNO,Vdk,VQv+}IgS[keW,gNYNSeO^NNvrQ,dNBhgVffO`SvSeuN,NWSIl_!Nwm+}Igeb/g!pS-Ng+}IgI{ONQP]v~FIgyiW0W~cuNNY,Yl3I:NNf[UxASf[MOepeuNSN[YN\PNvr`,FO^:W[+}Ig{|NTvBlN6q_'Y,te*N^:WN/ff>fv979.[42V[RYXTO.sQN^yvLSL'`xvzvL{tRl.SN:1983."w_a"[^u~oRYec[bvsQ_Tc["u^f[^ZS!lf[%N(!wQg0N[vON[~"Nu^N,bNNf[0R`NNNNw,N_N_N_YON{tebv~,Sv*SEm,(Wdkyrha"!...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online