UP 2 Kesantunan Berbahasa dan Kemahiran Perhubungan Interpersonal.pptx

This preview shows page 1 - 9 out of 32 pages.

Unit Pembelajaran 2Kesantunan Berbahasa danKemahiran PerhubunganInterpersonalSemester 1, Sesi 2019-2020Fakulti Bahasa dan KomunikasiUniversiti Malaysia Sarawak
PengenalanTingkah laku berkomunikasi berkait rapat denganmartabat kehidupan manusia dan ketiadaannyabolehmerencatkanperhubungansesamamanusia..Proses berkomunikasi boleh mewujudkan kesanseperti berikut:membebas/mengongkong kegiatan manusiamerapat/merenggangkanperhubunganmanusiamencipta/memusnahkankeharmoniandankemanusiaan sejagatmencipta/melenyapkan mutu kehidupan insan.mengangkat/merosakkan martabat hidup sertaketamadunan manusia
Konsep Kesantunan BahasaKata santunmerujuk kepada ‘halus (budibahasa dan budi pekerti), beradab, dansopan.Kesantunanberkait rapat dengan sifatkehalusan budi bahasa atau budi pekertiatau kesopanan.Kesantunan bahasapula merujuk kepadapenggunaan bahasa yang baik, sopan danberadab.(Awang Sariyan, 2007)
Peraturan Asas BerbahasaObjektif:mengurangkan sikap saling tidakmengenali dan tidak mempercayai antarasesama manusia.Ketika berkomunikasi, beberapa peraturanberbahasaperludipatuhisupayatidakmenyebabkansesiapa berasa tersinggungdanseterusnyamerencatkansuasanaperhubungan.Antara peraturan asas yang perlu diketahuidan diamalkan adalah seperti berikut:
1. BahasayangBaik,SopandanBeradabmencerminkan peribadi yang muliamenunjukkan rasa hormat kepada temanberinteraksi atau berbicaramencirikanperlakuanmanusiayangbertamadunmerupakannormaberbahasadalamsesuatu masyarakat.
2.Komunikasi Matadigunakan untukmendapatkan persepsi dan fahamanyanglebihtepatmengenai‘mesej’yangcubadisampaikan oleh teman berbicaraboleh membantu mengekalkan ritma perbualanbolehmengesanminatataudayatumpuantemanberbicarakomunikasi yang tidak membabitkan pertembungan matabiasanya ditafsirkan sama ada kurangnya rasa keyakinandiri atau tiada rasa hormat kepada teman berbicara.Misalnya:-mata bergerak ke sana ke mari dan pandangan tidakmenumpukepadatemanberbicara,tandanyapenutur itutidak berminat untuk berbicara dengankita atau tentang topik yang dibicarakan-mendengardenganpenuhminat,tetapimatadisempitkandandahiberkerut,tandanyadiaberminat, tetapi tidak menaruh kepercayaan
3. Kedudukan Tubuh dan Pergerakan Badanbiasanya membayangkan tanggapan terhadapdirimenggambarkan keyakinan diri, sebaik-baiknyakita berdiri/duduk dalam posisipositif(tegak),bersedia,bertenagasertabergeraksecaranatural.Contoh-berpeluk tubuh menggambarkanketegasanatautidakmahumengubahpendirian/keputusan,sertatidakbersediamenerima pandangan/pendapat orang lain-badan condong ke hadapan dalam keadaansantai sambil tersenyum, menandakan sifatmesra, bersikap terbuka, bersedia mendengaratau menerima pendapat orang lain-berpeluktubuhdanbersilangkaki,menggambarkan sifat agresif, defensif dantidak berminat untuk bertolak ansur
4.Mimik Muka/Ekspresi Mukamenggambarkan perasaan seseorang ketika berkomunikasi

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 32 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture