Course Hero Logo

alamatvsepiko.docx - Panuto: Paghambingin ang Alamat at...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 out of 1 page.

Panuto: Paghambingin ang Alamat at Epiko batay sa mga sumusunod nakaayusan. Maaaring mag-upload ng file para sa sagot.ALAMATEPIKOAnyoTuluyang anyoPatulang anyoHabaAng haba ng mga epiko ay mula1,000 hanggang 55,000 linyaPaksaAng karaniwang paksa ng mgaalamat ay ang mga katutubongkultura, mga kaugalian, atkapaligiran. Ito rin ay karaniwangpumapaksa pinagmulan ng isangbagay, pook, kalagayan, okatawagan.Ang paksa nito ay ukol sakadakilaan ng isang bayani otungkol ito sa kabayanihanDahilan ngPagkakalikhaAng salitang alamat ay panumbassa salitang "legendus" ng wikangLatin at "legend" ng wikang Inglesna ibig sabihin ay "upangmabasa".Ang epiko ay galing sa salitangGriyego na ‘epos’ na angkahulugan ay ‘awit’. Ang mgaito ay nasa anyo ng berso o
End of preview. Want to read the entire page?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture