Course Hero Logo

369341120-BAYANI-SA-CALABARZON-docx.pdf - Si Emilió...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 out of 1 page.

SiDr. José Protacio Rizal Mercado y Alonzo Realonda(19 Hunyo 186130 Disyembre1896) ay isang Pilipinong bayani at isa sa pinakatanyag na tagapagtaguyod ng pagbabagosa Pilipinas noong panahon ng pananakop ng mga Kastila. Siya ang kinikilala bilangpinakamagaling na bayani at tinala bilang isa sa mga pambansang bayani ng Pilipinas ngLupon ng mga Pambansang Bayani. Pinanganak si Rizal sa isang mayamang angkansa Calamba, Laguna at pampito sa labing-isang anak ng mag-asawang Francisco EngracioRizal Mercado y Alejandro at Teodora Morales Alonzo Realonda y Quintos.SiEmilióAguinaldo y Famy(22 Marso 18696 Pebrero 1964) ay isang Pilipinong heneral,politiko at pinúnò ng kalayaan, at ang unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas (20 Enero18991 Abril 1901). Isa siyang bayaning nakibáka para sa kasarinlan ng Pilipinas.Pinamunuan niya ang isang bigong pag-aalsa laban sa Espanya noong 1896. Makaraangmagapi ng Estados Unidosang Espanya noong 1898, ipinahayag niya ang kalayaan ng
End of preview. Want to read the entire page?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
NoProfessor
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture