Taboos_as_Cultural_Constraints_in_Transl.pdf - International Journal of Languages\u2019 Education and Teaching Volume 8 Issue 3 September 2020 p 50-67

Taboos_as_Cultural_Constraints_in_Transl.pdf -...

This preview shows page 1 - 2 out of 18 pages.

International Journal of Languages’ Education and Teaching Volume 8, Issue 3, September 2020, p. 50-67 Received Reviewed Published Doi Number 17.07.2020 03.09.2020 30.09.2019 10.29228/ijlet.45838 Taboos as Cultural Constraints in Translation: A comparative Analysis on Stephen King’s Salem Lot Elif GÜVENDİ YALÇIN 1 ABSTRACT The translation has always been influenced by cultural events, religious beliefs and political ideologies. Therefore, almost in all historical conditions, translators tend to rewrite what is acceptable from both social and personal angles. The translator conducts a thorough study when deciding which cultural elements are important and how necessary it is to translate them into the target language. In other words, considering the possible cultural implications of a translated text requires being aware of all these issues and implementing the most appropriate translation strategy specific for each situation. When the cooperation between the culture and society in which the translator lives in is considered, the rationale behind the censorship applied in the source text can be understood. For translators, linguistic taboos impose major struggles and censorship of taboo language plays an important role in the translation of taboo expressions. Accordingly, the primary purpose of this work is to discuss taboo, censorship and taboo translation strategies through Stephen King’s famous novel Salem Lot (1975). In this context, two Turkish translations published by different publishing houses at different times are analyzed in terms of strategies used by the translators, taking into account the social, cultural and political conditions of the period. In the categorization of translation strategies, the classification carried out by Keith Allan and Kate Burridge (2006), together with the classification conducted by Siobhan Brownlie (2007) has been utilized for the theoretical framework of this paper. Key Words: Translation, taboo, censorship, Stephen king, Salem Lot Çeviride Kültürel Kısıtlamalar Olarak Tabular: Stephen King’in Salem Lot Adlı Romanı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz ÖZET Çeviri her zaman bir toplumda var olan kültürel olaylardan, dini inançlardan ve politik ideolojilerden etkilenmiştir. Bu nedenledir ki, hemen hemen tüm tarihsel koşullarda, çevirmenler hem sosyal hem de kişisel açılardan kabul edilebilir olanı yeniden yazma eğiliminde olmuşlardır. Çevirmen, hangi kültürel öğelerin önemli olduğuna ve bunları hedef dile çevirmenin ne kadar gerekli olduğuna karar verirken her açıdan kapsamlı ve titiz bir çalışma yürütür. Başka bir deyişle, çevrilen bir metnin olası kültür el çıkarımlarını göz önünde bulundurmak, tüm bu sorunlardan haberdar olmayı ve her bir duruma özgü en uygun çeviri stratejisini uygulamayı gerektirir. Çevirmenin içinde yaşadığı kültür ve toplum arasında bulunan işbirliği göz önüne alındığında, kaynak metinde uygulanan sansürün arkasındaki gerekçeler anlaşılabilir. Çevirmenler için dilsel tabular büyük sorunlar teşkil eder ve tabu diline yönelik sansür tabu ifadelerin tercümesinde önemli bir rol oynar. Buna göre, bu çalışmanın temel amacı tabu, sansür

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture