Course Hero Logo

EPP4_HEQ2-1.pdf - 4 EPP Home Economics LEARNER`S MATERIAL...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 5 out of 40 pages.

EPPHome EconomicsLEARNER`S MATERIAL4
Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaringmagkaroon ng karapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ngPilipinas. Gayonpaman, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya otanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito aypagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabingahensiya o tanggapan ay ang pagtakda ng kaukulang bayad.Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ngprodukto o brand name, tatak o trademark, palabas sa telebisiyon,pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito ay nagtataglay ngkarapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga itoupang makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindiinaangkinngmgatagapaglathalaatmgamay-akdaangkarapatangaring iyon. Ang anumang gamit maliban sa modyul na itoay kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ngmga ito.Walang anomang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin oilimbag sa anomang paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran.Ang modyul na ito ay nagtataglay ng mga pangunahingimpormasyonat gabay sa pag-unawa ng mga Most Essential Learning Competencies(MELCs). Ang higit na pag-aaral ng mga nilalaman, konsepto at mgakasanayan ay maisasakatuparan sa tulong ng K to 12 LearningMaterialsatibapangkaragdagangkagamitantuladngworksheets/activity sheets na ipagkakaloob ng mga paaralan at/o mgaSangay ng Kagawaran ng Edukasyon. Magagamit din ang iba pang mgaparaan ng paghahatid kaalaman tulad ng Radio-based at TV-basedInstruction o RBI/TVI).CLMD CALABARZONPIVOT 4A CALABARZON
PIVOT 4A CALABARZONEPPHome EconomicsIkaapat na BaitangRegional Office Management and Development Team:Job S. Zape, Jr.,Romyr L. Lazo, Ferdinand V. Marquez, Fe M. Ong-Ongowan, Lhovie A.Cauilan,Ephraim L. GibasEPP (Home Economics) Ikaapat na BaitangPIVOT IV-A Learner’s MaterialUnang MarkahanUnang Edisyon, 2020Inilathala ng: Kagawaran ng Edukasyon Rehiyon IV-A CALABARZONPatnugot: Wilfredo E. CabralPangalawang Patnugot: Ruth L. FuentesGabay sa Paggamit ng PIVOT Learner’s Material
Para sa tagapagpadaloyAng Modyul na ito ay inihanda upang makatulong sa ating mgamag-aaral namadaling matutunan ang mga aralin sa asignaturang EPP. Ang mga bahagingnakapaloob dito ay sinigurong naayon sa mga ibinigay na layunin.Hinihiling ang iyong paggabay sa pagbibigay sa ating mga mag-aaral ng tamangparaan ng paggamit nito. Malaki ang iyong maitutulong sa pag -unlad nila sapag-unawa sa pagpapakita ng kakayahan ng may tiwala sa sarili nakanilangmagiging gabay sa mga sumusonod na aralin.Para sa Mag-aaralAng modyul na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong pangangailangan. Layuninnitong matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 40 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
Mr. Sebastian
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture