פתרון תרגי&t

1 432 1 2 43 i 1 i 2

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: p‬‬ ‫המקיים את שתי המשוואות הבאות:‬ ‫‪π = πA‬‬ ‫‪π = πB‬‬ ‫לפי סעיפים א' ו ב', הפתרון היחיד הינו:‬ ‫)‬ ‫1‬ ‫5‬ ‫, , , (= ‪π‬‬ ‫2‬ ‫5‬ ‫1‬ ‫5‬ ‫1‬ ‫5‬ ‫סעיף‬ ‫סעיף ה:‬ ‫מהמרקוביות של התהליך ‪ ,X‬נובע שגם התהליך בזמנים זוגיים ..., 4 ‪ X 0 , X 2 , X‬וגם התהליך בזמנים אי-זוגיים ..., 5 ‪X 1 , X 3 , X‬‬ ‫הינם תהליכים מרקוביים.‬ ‫נראה כעת שתהליך ..., 4 ‪X 0 , X 2 , X‬‬ ‫הינו מרקובי הומוגני:‬ ‫2‬ ‫)..., ‪P ( X 2 k = j | X 2 k −2 = i, X 2 k −4 = l‬‬ ‫4‬ ‫)..., ‪= ∑ P( X 2 k = j | X 2 k −1 = k , X 2 k −2 = i, X 2 k −4 = l ,...) ⋅ P( X 2 k −1 = k | X 2 k −2 = i, X 2 k −4 = l‬‬ ‫1= ‪k‬‬ ‫4‬ ‫‪= ∑ Aik Bkj = [ AB ]ij‬‬ ‫1= ‪k‬‬ ‫כלומר, התהליך בזמנים זוגיים...
View Full Document

This note was uploaded on 06/26/2013 for the course EE 0512-3632 taught by Professor Alexbrunstein during the Spring '12 term at Tel Aviv Uni..

Ask a homework question - tutors are online