akauntabiliti_guru (2).docx - Profesionalisme dimaksudkan...

This preview shows page 1 - 3 out of 12 pages.

Profesionalisme dimaksudkan dengan sifat-sifat yang positif di manaseseorang itu mempunyai keupayaan dalam sesuatu kemahiran, caraperlaksanaan sesuatu seperti yang ada pada seorang ahli profesional. Selain itu,profesionalisme juga boleh didefinisikan sebagai pekerjaan yang memerlukanlatihan khas. Secara ringkasnya, konsep profesionalisme boleh dirumuskansebagai ciri-ciri sesuatu pekerjaan yang memerlukan latihan ikhtisas sepertiyang terdapat dalam profesionalisme perguruan dan lain-lain. Seseorang yangterlibat dalam sesuatu profesion yang profesional perlu menunjukkan tingkahlaku yang profesional dan sentiasa beriltizam untuk patuh kepada etika sertamembuat muhasabah diri bagi meningkatkan kualiti kerja. Dari konteksperguruan, seorang guru harus mengetahui apa yang dimaksudkan sebagaiprofesionalisme keguruan supaya mereka tahu tentang peranan sendiri iaitusebagai pendidik, pembimbing mahupun fasilator kepada anak-anak muridnya.Seorang guru yang profesional perlu sihat dari segi jasmani, emosi, rohani,intelek dan sosial (JERIS) serta menguasai pelbagai kemahiran seperti berfikir,berkomunikasi, merancang, mengurus teknologi maklumat dan komunikasi (ICT)dan sebagainya. Di Malaysia, profesion perguruan adalah antara profesion yangpaling mendapat tempat di kalangan rakyat Malaysia dengan buktinyamempunyai kira-kira 157415 orang guru pada tahun 1999. Guru merupakansuatu profesion yang bertanggungjawab mendidik manusia dalam membentuksahsiah para pelajar.Mengikut kamus dwibahasa, perkataan akauntabiliti dijelaskan sebagaibertanggungjawab kepada seseorang atau bertanggungjawab terhadap sesuatu.Selain itu, akauntabiliti juga adalah mengenai disiplin dan keperluan untukmemberi justifikasi dan menerima kebertanggungjawab terhadap sesuatukeputusan yang diambil. Maka, dari konteks keguruan, akauntabiliti bolehdirumuskan sebagai bertanggungjawab terhadap profesionalisme keguruan.Akauntabiliti keguruan bermakna tanggungjawab yang harus difahami dandilaksanakan oleh seorang guru.Akauntabiliti seseorang guru terhadapprofesionnya boleh diperlihatkan daripada laporan rasmi yang dikemukakan olehsekumpulan penilai bebas tentang pandangan mereka terhadap pencapaian atauprestasi guru semasa menjalankan tugas yang dipertanggungjawabkan. Sebagaicontoh, guru yang sedang mengikuti latihan mengajar akan diawasi dan dinilaioleh panel penilai yang dilantik oleh kementerian pendidikan supaya dapatmelahirkan guru yang berkualiti. Panel penilai ini biasanya terdiri daripada orang-orang profesional yang diberi pengiktirafan dan mempunyai kecekapan1
menjalankan penilaian secara tepat dan saksama. Selepas penilaian dijalankan,pengerusi bagi panel penilai akan mengemukakan satu laporan mengenaiprestasi atau pencapaian guru itu berdasarkan tugas yang dilaksanakanmengikut ciri-ciri yang ditetapkan bagi mempertimbangkan langkah yangselanjutnya dalam meningkatkan prestasi guru. Akauntabiliti seorang guru telahmerangkumi tanggungjawab guru terhadap anak murid, diri sendiri, sekolah, ibu

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 12 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags

Newly Uploaded Documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture