03 analýza vybraných stavebních látek

36 514 rozbory vpen sn

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: or cementu ( SN 72 2111)...........................35 5.1.2 Rozbor vápenc , magnezit a dolomit ( SN 72 1216) ......36 - 3 (41) - 5.1.3 Rozbor magnezitových žáruvzdornin................................... 36 5.1.4 Rozbory vápen ( SN 72 2203) ........................................... 36 5.1.5 Rozbor vysokopecní strusky ( SN 72 2030)....................... 37 5.1.6 Rozbory silikát nerozložitelných kyselinami ..................... 37 5.2 Autotest............................................................................................... 38 6 Záv r ........................................................................................................... 39 6.1 Shrnutí ................................................................................................ 39 7 Studijní prameny ....................................................................................... 40 7.1 Seznam použité literatury ................................................................... 40 7.2 Seznam dopl kové studijní literatury................................................. 40 8 Klí .............................................................................................................. 40 K emík a jeho slou eniny 1 Úvod 1.1 Cíle Seznámíte se s vlastnostmi p irozených silikát , celouší í slou enin odvozených od k emíku. Seznámíte se s vlastnostmi stavebních látek na bázi silikát a jejich analýzou používanou ve stavebnictví. Pozornost je v nována také analýze vody, protože se používá p i výrob stavebních pojiv, kde je její kvalita d ležitá a dána normami. Mnohde je sledována také kvalita vody p i výrobách stavebních materiál p i vypoušt ní odpadních vod (p ípadn jejich p edchozím išt ní). Vodní hospodá ství provoz je d ležitou složkou technologie stavebních výrob. Proto je i znalost analýzy jednotlivých parametr kvality vody tak d ležitá. Dovíte se, jaký rozsah rozboru jednotlivých stavebních látek se používá, návaznost používaných pracovníc...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online