03 analýza vybraných stavebních látek

03 analýza vybraných stavebních látek

Info icon This preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
VYSOKÉ U ° ENÍ TECHNICKÉ V BRN ± FAKULTA STAVEBNÍ CHEMIE STAVEBNÍCH LÁTEK MODUL M03 ANALÝZA VYBRANÝCH STAVEBNÍCH LÁTEK STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
© Marie Pišt ° ková
Image of page 2
Obsah - 3 (41) - OBSAH 1 Úvod ............................................................................................................... 5 1.1 Cíle ........................................................................................................ 5 1.2 Požadované znalosti .............................................................................. 5 1.3 Doba pot ± ebná ke studiu ....................................................................... 5 1.4 Metodický návod na práci s textem ...................................................... 5 2 K ² emík a jeho slou ³ eniny ............................................................................ 7 2.1 Vlastnosti k ± emíku ................................................................................ 7 2.2 Kyslíkaté slou ² eniny k ± emíku ............................................................... 9 2.2.1 SiO 2 - oxid k ± emi ² itý .............................................................. 9 2.2.2 Struktura a klasifikace silikát ³ .............................................. 11 2.2.3 Hlinitok ± emi ² itany ................................................................ 12 2.3 Použití k ± emíku a jeho slou ² enin ........................................................ 13 3 Silikátová analýza ....................................................................................... 13 3.1 Odb ° r a úprava vzorku ........................................................................ 14 3.2 Stanovení vlhkosti a ztráty žíháním .................................................... 14 3.2.1 Stanovení vlhkosti ................................................................. 15 3.2.2 Stanovení ztráty žíháním ....................................................... 16 3.3 P ± evád ° ní vzorku do roztoku .............................................................. 16 3.3.1 Metody rozkladu silikátu ...................................................... 16 3.3.1.1 Tavením (vzorek a tavidlo v pom ° ru 1+5 až 1+10) .............. 16 3.3.1.2 Rozkladem kyselinami .......................................................... 16 3.4 Postup silikátové analýzy .................................................................... 17 3.5 Stanovení hlavních složek silikát ³ gravimetricky ............................... 19 3.5.1 Oxid k ± emi ² itý ...................................................................... 19 3.5.2 Oxid vápenatý ....................................................................... 21 3.5.3 Oxid ho ± e ² natý ...................................................................... 22 3.5.4 Oxidy amoniakální skupiny (seskvioxidy R 2 O 3 ) ................. 22 3.5.5 Oxid fosfore ² .................................................................... 23 3.5.6 Oxid sírový ............................................................................ 24 3.5.7 Stanovení oxidu uhli ² itého ................................................... 25 4 Voda ............................................................................................................. 25 4.1 Vlastnosti vody ................................................................................... 26 4.2 Rozbor vody ve stavebnictví ............................................................... 27 4.2.1 Odb ° r vzork ³ vody ............................................................... 27 4.2.2 Betoná ± ská voda .................................................................... 28 4.2.2.1 Rozbor betoná ± ské vody ....................................................... 29 4.2.2.2 Rozbor náporové vody .......................................................... 30 5 Rozbory vybraných surovin ve stavebnictví ............................................ 35 5.1 Rozbor silikát ³ rozložitelných kyselinami .......................................... 35 5.1.1 Chemický rozbor cementu ( ´ SN 72 2111) ........................... 35 5.1.2 Rozbor vápenc ³ , magnezit ³ a dolomit ³ ( ´ SN 72 1216) ...... 36
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
5.1.3 Rozbor magnezitových žáruvzdornin ................................... 36 5.1.4 Rozbory vápen ( ´ SN 72 2203) ........................................... 36 5.1.5 Rozbor vysokopecní strusky ( ´ SN 72 2030) ....................... 37 5.1.6 Rozbory silikát ³ nerozložitelných kyselinami ..................... 37 5.2 Autotest ............................................................................................... 38 6 Záv ´ r ........................................................................................................... 39 6.1 Shrnutí ................................................................................................ 39 7 Studijní prameny ....................................................................................... 40 7.1 Seznam použité literatury ................................................................... 40 7.2 Seznam dopl µ kové studijní literatury ................................................. 40 8 Klí ³ .............................................................................................................. 40
Image of page 4
K ± emík a jeho slou ² eniny - 5 (41) - 1 Úvod 1.1 Cíle Seznámíte se s vlastnostmi p ± irozených silikát ³ , celouší ± í slou ² enin odvozených od k ± emíku. Seznámíte se s vlastnostmi stavebních látek na bázi silikát ³ a jejich analýzou používanou ve stavebnictví. Pozornost je v ° nována také analýze vody, protože se používá p ± i výrob ° stavebních pojiv, kde je její kvalita d ³ ležitá a dána normami. Mnohde je sledována také kvalita vody p ± i výrobách stavebních materiál ³ p ± i vypoušt ° ní odpadních vod (p ± ípadn ° jejich p ± edchozím ² išt ° ní). Vodní hospodá ± ství provoz ³ je d ³ ležitou složkou technologie stavebních výrob. Proto je i znalost analýzy jednotlivých parametr ³ kvality vody tak d ³ ležitá.
Image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern