03 analýza vybraných stavebních látek

14 metodick nvod na prci s textem text si nejd ve p e

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: h postup na již probrané u ivo a interpretaci výsledk získaných rozborem stavebních látek. 1.2 Požadované znalosti Ke zvládnutí této ásti pot ebujete obecné znalosti v rozsahu kurzu Stavební chemie, obecné ásti modulu 1 metod klasické roztokové analýzy, které jste se nau ili v modulu 2. 1.3 Doba pot ebná ke studiu Text prostudujete p ibližn za 8 hodin. 1.4 Metodický návod na práci s textem Text si nejd íve p e t te, utvo te si názor na vlastnosti k emíku a jeho slou enin. V návaznosti na tyto vlastnosti sledujte vztah k silikátové analýze, využití slou enin k emíku jako stavebních látek - 5 (41) - K emík a jeho slou eniny 2 K emík a jeho slou eniny K emík je druhý nejrozší en jší prvek na Zemi. K emík je po kyslíku druhým nejrozší en jším prvkem na Zemi, jeho obsah v zemské k e je zhruba 25 %. Vyskytuje se pouze ve slou eninách (nap . k emi itany, hlinitok emi itany). Vyskytuje se jednak jako oxid k emi itý (k emen), jednak ve form k emi itan a p edevším jako hlinitok emi itany . je to také biogenní prvek, Vyskytuje se v živých organizmech. a proto. Nap . p esli ky obsahují k emen (SiO2 - oxid k emi itý) a k emi ité kyseliny ve svých bun ných st nách, schránky mo ských živo ich . 2.1 Vlastnosti k emíku Atom k emíku má ve valen ní vrstv obdobn jako atom uhlíku ty i elektrony – je ty vazný. Od uhlíku se liší zp sobem vazby a tedy i strukturou slou enin. Ve v tšin svých slou enin je vázán p evážn kovalentní vazbou (vazba Si-Si, n které silany, halogensilany viz dále). Ostatní jeho vazby jsou polární, asto velmi siln (nap . vazba Si-O v oxidu k emi itém má asi 50 % iontovosti). istý k emík je modrošedý a krystalický polokov, který má áste n kovový lesk a jehož struktura je velmi podobná diamantu. Jeho základní vlastnosti jsou uvedeny v tabulce. eský název K emík Latinský název Silicium Zna ka Si Protonové íslo 14 Relativní atomová hmotnost 28,086 Elektron...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online