03 analýza vybraných stavebních látek

16 3311 tavenm vzorek

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ....................................................16 3.3.1 Metody rozkladu silikátu ......................................................16 3.3.1.1 Tavením (vzorek a tavidlo v pom ru 1+5 až 1+10)..............16 3.3.1.2 Rozkladem kyselinami..........................................................16 3.4 Postup silikátové analýzy....................................................................17 3.5 Stanovení hlavních složek silikát gravimetricky...............................19 3.5.1 Oxid k emi itý ......................................................................19 3.5.2 Oxid vápenatý .......................................................................21 3.5.3 Oxid ho e natý......................................................................22 3.5.4 Oxidy amoniakální skupiny (seskvioxidy R2O3) .................22 3.5.5 Oxid fosfore ný ....................................................................23 3.5.6 Oxid sírový............................................................................24 3.5.7 Stanovení oxidu uhli itého ...................................................25 4 Voda .............................................................................................................25 4.1 Vlastnosti vody ...................................................................................26 4.2 Rozbor vody ve stavebnictví...............................................................27 4.2.1 Odb r vzork vody ...............................................................27 4.2.2 Betoná ská voda....................................................................28 4.2.2.1 Rozbor betoná ské vody .......................................................29 4.2.2.2 Rozbor náporové vody..........................................................30 5 Rozbory vybraných surovin ve stavebnictví ............................................35 5.1 Rozbor silikát rozložitelných kyselinami..........................................35 5.1.1 Chemický rozb...
View Full Document

This note was uploaded on 06/29/2013 for the course CHEMISTRY BC02 taught by Professor Pištěková during the Winter '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online