{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

03 analýza vybraných stavebních látek

16 rozbory silikt nerozloitelnch kyselinami mezi tyto

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: a v n m se stanoví obsah HCO 3 na fenolftalein. Ode te-li se − od takto zjišt né hodnoty množství HCO 3 v p vodním vzorku vody – tj. CO2 vázaný, m žeme pak vypo ítat obsah agresivního CO2 ve zkoumaném vzorku vody. Vedle takto zjišt ného volného CO2 m že být ve vzorku vody ješt p ítomen − 2 CO2 v iontové form jako HCO 3 nebo jako CO 3 − . Vzájemný pom r t chto složek je závislý na pH vzorku vody. Stanovení vápníku a ho íku ( Ca+Mg) Vápník a ho ík jsou zpravidla vždy p ítomny ve zkoumaných vzorcích vod. Jejich koncentrace je závislá na p ítomnosti dostate ného množství oxidu uhliitého, který zajiš uje rovnovážný stav reakce: CaCO3 + H2O + CO2 − Ca2+ +2 HCO 3 (4.8) Vápník je v tšinou p ítomen ve vzorcích vody ve vyšších koncentracích než ho ík. Nejobvyklejším zp sobem stanovení t chto dvou složek (Ca2+ a Mg2+) je chelatometrická titrace. Nejprve se stanoví suma obou kationt titrací na eriochromovou er T v prost edí amoniakálního pufru a potom se stanoví vápník (v p ítomnosti ho íku) na indikátor fluorexon nebo murexid p i pH 12. Je-li nutno stanovit malé množství ho íku vedle velkého množství vápníku, lze vápník odstranit srážením jako š avelan vápenatý a ho ík se stanovuje ve filtrátu. Chelatometrická metoda je vhodná pro stanovení vápníku a ho íku ve vzorcích vod s výjimkou odpadních vod a siln mineralizovaných vod. V r zných výluzích je nutná p edchozí úprava vzorku vody, spo ívající v odstran ní rušivých kationt železa, hliníku a titanu ve form nerozpustných hydroxid . Z výluh musíme rovn ž odstranit rušivé anionty fosfore nan . V n kterých p ípadech sta í maskovat p ítomné železo a hliník p ídavkem triethanolaminu. 19 Heyerova zkouška je popsána v modulu gravimetrie a volumetrie. Výsledky se uvád jí v milimolech p íslušných kationt v litru. N kdy sta í suma obou složek (Ca2+ a Mg2+) , jindy se vyžaduje uvád t obsah C...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online