03 analýza vybraných stavebních látek

19 heyerova zkouka je popsna v modulu gravimetrie a

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: lutého zbarvení, p idá se 5 ml roztoku škrobu a dotitruje se do odbarvení. S t a n o v e n í h u m i n o v ý c h 18 l á t e k má pro betoná ské vody veliký význam, pon vadž p ítomnost huminových kyselin zna n zpomaluje tuhnutí betonových sm sí. Pro stanovení t chto látek se používá usan ní p epo et na mg huminových látek v litru vody, pro naše ú ely se provádí pouze kvalitativní kolorimetrická zkouška. Do istého odm rného válce se zabroušenou zátkou se odm í 50 ml vzorku vody. P idá se 200 ml 3 % roztoku hydroxidu sodného (NaOH) a po promíchání se nechá stát 24 hodin. Vzniklé zbarvení se vyjád í ve stupních podle následující klasifikace uvedené v tabulce: Tabulka 4.2 Stupe : Zbarvení kapaliny: Upot ebitelnost: 1 Bezbarvá až jasn žlutá Voda je dob e použitelná 2 Syt žlutá Voda je použitelná 3 Žluto ervená až žlutohn dá Voda je použitelná jen pro mén namáhavé konstrukce 4 Tmavo ervená až tmavohn - Voda je nepoužitelná dá 4.2.2.2 Rozbor náporové vody P i posuzování vzorku náporové vody zpravidla nesta í provedení jeho zkráceného rozboru, ale je nezbytné provést v tší po et stanovení, která by umožnila ádné posouzení dané vody. Pro rozbor náporové vody jsou nezbytné následující metody chemických analýz. Stanovení neutraliza ní kapacity. Definice Neutraliza ní kapacita vody je její schopnost vázat ur ité množství kyseliny (kyselinová kapacita) nebo zásady (zásadová kapacita) do stanovené hodnoty pH. Vyjad uje se jako c(H+) u kyselinové neutraliza ní kapacity a jako c(OH-) u zásadové neutraliza ní kapacity v mmol/l, p i emž údaj v závorce zna í složku obsaženou v odm rném roztoku a nikoliv složku titrovanou. 18 Huminové látky jsou amorfní látky které získáme výluhem z p d. Huminové kyseliny jsou slab disociované organické kyseliny, jejich roztoky mají pH kolem 3,5 v závislosti na koncentraci. K emík a jeho slou eniny Z toho plyne, že údaj c(H+) se bude týka...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online