03 analýza vybraných stavebních látek

2 brandtetr j imek z rovnankov phoffmann o chemie

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: a2+ a Mg2+ zvláš . Z jiných vhodných metod je nutno jmenovat atomovou absorp ní spektrometrii. Velmi malá množství ho íku lze také stanovit spektrofotometricky - nap íklad titanovou žlutí. Postup stanovení vápníku. K odpipetovaným 100 ml vzorku vody se p idají 5 ml 20 % KOH a asi 0,1 g indikátoru fluorexonu ve sm si s NaCl v pom ru 1 : 100. Stopy železa lze stínit p ídavkem 30 % triethanolaminu. Následn se roztok titruje roztokem Chelatonu 3 (c = 0,05 mol/l) do zhasnutí žlutozelené fluorescence za sou asného hn dor žového zbarvení roztoku. P i použití indikátoru murexidu se po zalkalizování p ídavkem 20 % KOH titruje z jasn r žového do fialového zbarvení roztoku. Tento p echod je málo výrazný a vyžaduje srovnání s titrovaným standardem. P i vyšších koncentracích vápníku se použije menší objem vzorku vzatý do práce a doplní se destilovanou vodou na 100 ml. Postup stanovení ho íku. Titrací na eriochromovou er T se zjistí spot eba Chelatonu 3 na vápník a ho ík, p epo ítá se na látkové množství a ode te se od vypo teného látkového množství vápníku, obojí vztaženo na litr vody. Výsledek se uvádí v mg na litr. Pon vadž ho ík v náporových vodách zp sobuje korozi betonu, je jeho maximální p ípustný obsah vzhledem k jednotlivým druh m použitého cementu dán SN 72 2121. Stanovení chlorid podle Voto ka. Do titra ní ba ky se odpipetuje 100 ml irého zkoumaného vzorku vody, do kterého se p idá 0,5 ml konc. HNO3 a n kolik zrní ek pevného nitroprusidu sodného20. Titruje se podle o ekávaného obsahu chlorid roztokem dusi nanu rtu natého c = ( 1 Hg(NO3)2) = 0,02 až 0,1 mol/l do prvého trvalého zákalu 2 (op...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online