03 analýza vybraných stavebních látek

2 je to velice dobr polovodi k emk se slu uje za

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: egativita 1,7 Oxida ní íslo -IV, II, IV Teplota tání 1410 Teplota varu 3 220 Hustota kg/m3 2 330 Rok objevu 1823 Elektronová konfigurace (K,L,M,N,O,P,Q) 284 Tvrdý a k ehký k emík je za normálních podmínek velmi málo reaktivní a odolává p sobení vzdušného kyslíku i vody, protože se jeho povrch pokrývá velmi tenkou vrstvi kou oxidu k emi itého (SiO2). - 7 (41) - Velmi dob e také odolává roztok m kyselin (krom HF), ale snadno se rozpouští v horkých vodných roztocích alkalických hydroxid : Si + 4NaOH Si + 2 OH¯ + H2O Na4SiO4 + 2H2 (2.1) 2 SiO 3 − + 2 H2 (2.2) Je to velice dobrý polovodi . K emík se slu uje za vysoké teploty s mnohými prvky. Nap íklad s kyslíkem na oxid k emi itý SiO2, s halogeny na halogenidy SiX4, se sírou na sulfid k emi itý SiS2, s dusíkem na nitrid Si3N4, s uhlíkem na karbid SiC a s v tšinou kov na silicidy. K emík odolává všem kyselinám s výjimkou kyseliny fluorovodíkové. Reaguje podle schématu Si + 4 HF SiF4 + H+ (2.3) K emík se technicky p ipravuje redukcí oxidu k emi itého uhlíkem nebo karbidem vápenatým v elektrické peci SiO2 + 2C SiO2 + 2CaC2 Si + 2 CO (2.4) Si + Ca + 2 CO (2.5) Slou eniny k emíku s vodíkem ozna ujeme jako s i l a n y obecného složení SinH2n+2 . P sobením kyseliny chlorovodíkové HCl na silicid ho e natý vzniká sm s silan . Otázka Zaznamenali jste , že silany mají stejný obecný vzorec jako alkany1? Silany jsou termicky mnohem nestálejší jako jim odpovídající alkany. Jejich nestálost vzr stá se zvyšujícím se po tem atom k emíku. Jsou velmi reaktivní a na vzduchu se samovoln zapalují. Mají silné reduk ní vlastnosti, redukují nap íklad soli rtu naté až na kovovou rtu , manganistan na oxid mangani itý. Binární slou eniny k emíku s mén elektronegativními prvky (kovy) se nazývají s i l i c i d y . N které mají složení odpovídající p íslušným oxida ním stupm slou ených prvk (Mg2Si), v tšina z nich se však podobá intermetalickým2 slou eninám. N které jsou velmi stabilní, vodou a kyselina...
View Full Document

This note was uploaded on 06/29/2013 for the course CHEMISTRY BC02 taught by Professor Pištěková during the Winter '13 term at Mendel University.

Ask a homework question - tutors are online