03 analýza vybraných stavebních látek

221 sio2 oxid k emi it oxid k emi it je velmi pevn

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: mi se nerozkládají. Binární slou eniny k emíku s halogeny lze považovat za halogensubstitu ní deriváty silan . Existují i vyšší halogenderiváty silan , ale b žn jsou známé jednoduché halogenidy k emíku SiX4. istý k emík se používá k výrob polovodi ových sou ástek. Pro výrobu diod, tranzistor , integrovaných obvod a podobn se k emík dotuje dalšími stopovými prvky (tzv. akceptory nebo donory), které z k emíku vytvo í polovodi P 1 Alkany jsou slou eniny uhlíku s vodíkem obecného vzorce CnH2n+2 2 Složení intermetalických slou enin neodpovídá oxida ním stup m, je nevalen ní. K emík a jeho slou eniny nebo N. Technický k emík se užívá jako p ísada do bronzových a ocelových slitin. 2.2 Kyslíkaté slou eniny k emíku Vazba k emík - kyslík je velmi pevná, a proto jsou jeho kyslíkaté slou eniny hodn stálé a tudíž hodn rozší ené. 2.2.1 SiO2 - oxid k emi itý Oxid k emi itý je velmi pevná látka, která má vysoký bod tání. Každý atom k emíku je vázán se ty mi atomy kyslíku, které jsou okolo n ho uspo ádány tetraedricky. Vzájemné vázání tetraedr umož uje vznik r zných modifikací pevného oxidu k emi itého. P i zachování pravidla, že dva tetraedry SiO4 mohou mít spole ný jen jeden atom kyslíku známe t i modifikace oxidu k emi itého O O 867 C - k emen 1470 C - tridymit O - cristobalit O 573 C 1723 C - k emen tavenina Obr. 2.1 Modifikace k emene za r zných teplot Liší se od sebe teplotním rozsahem, p i kterém jsou stále a také p íslušností do r zných krystalografických soustav (viz obr. 2.1). Krom t chto b žn se vyskytujících modifikací oxidu k emi itého existují ješt další, objevené pozd ji – coesit a stišovit, které vznikají ú inkem vysokých tlak a teplot. Coesit se nerozpouští v kyselin fluorovodíkové. V p írod se vyskytuje oxid k emi itý hlavn jako k emen, obvykle drobn krystalický a zne išt ný (písek). Jeho velké a iré krystaly se používají na výrobu optických p ístroj . Barevné odr dy k emene jsou ametyst (fialový), záhn da (hn dá), citrín (žlutý), r ženín (r žový), k iš ál (bezbarvý), opál (am...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online