03 analýza vybraných stavebních látek

3 44 hodnota ph 83 p edstavuje prv titra n exponent

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: hž se standardní roztoky o ur ité tlouš ce vrstvy nahrazují sadami barevných filtr (skel), nebo nov ji plynule prom ující se barevnou škálou. Jinou b žn dostupnou možností jsou jednoú elové fotometry17. Tato za ízení umož ují podle p esných návod stanovit pH, obsah Fe2+, − Fe3+, Mn2+, Cu2+, NH − , NO 3 , NO − , H2S a další. Na p íslušném kotou i se 4 2 16 Kolorimetrie je metoda, která srovnává zbarvená m eného a srovnávacího roztoku o známé koncentraci a vyhodnocuje z tohoto porovnání koncentraci sledované látky v analyzovaném roztoku. 17 Spektrometry, spektrofotometry, fotometry, kolorimetry jsou p ístroje pro analýzu látek, které jsou charakteristicky zbarvené, nebo je lze jednozna nou reakcí p evést na barevné sloueniny. Podle složitosti optického systému t chto p ístroj se odvíjí i jejich ozna ení. K emík a jeho slou eniny sadou barevných filtr nebo na displeji se pak ode te obsah hledané látky v mg na litr zkoumaného vzorku vody. P ístroj je vybaven kyvetami vhodné optické délky (liší se podle druhu provád né zkoušky). Využívá vlastní i p írodní zdroj sv tla. 4.2.2.1 Rozbor betoná ské vody Pro rozbor betoná ské vody jsou nejd ležit jší následující metody chemických analýz. S t a n o v e n í p H provádíme p ímo na míst nej ast ji pHmetry, p ípadn komparátory. Stanovení c e l k o v é h o m n o ž s t v í r o z p u š t n ý c h l á t e k se provádí tak, že se ve zvážené platinové nebo porcelánové misce odpa í na vodní lázni 100-500 ml zkoušené vody, filtrované sklen ným filtrem nebo membránovým ultrafiltrem o definované velikosti pór . Odparek se suší 1 hodinu v sušárn p i 105°C a po vychladnutí v exsikátoru se zváží. Výsledek se vyjad uje v mg rozpušt ných látek na 1 litr vody. S t a n o v e n í s í r a n se provádí vážkovým postupem. Je-li vzorek kalný, je nutno jej nejprve p efiltrovat a poté analyzovat. S t a n o v e n í c h e m i c k é s p o t e b y k y s l í k u CHSK (oxidovatelnosti). Tato metoda je založena na princi...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online