03 analýza vybraných stavebních látek

6 fischerovo inidlo je roztok jodu a oxidu si i itho

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: tek. N kdy nejde jen o adsorpci, ale o tzv. chemisorpci, kdy poutané molekuly vody se sice ve vzorci nevyzna ují, ale jsou vázány k tuhé látce vazbou dipól – dipól, p ípadn vodíkovou vazbou. Jako p íklad m že sloužit silikagel, který m že poutat vodu až do 80 % své hmotnosti. R zné vzorky ochra ujeme p ed vlhnutím v exsikátoru, ve kterém je uložen silikagel napojený roztokem chloridu kobaltnatého a vysušený p i teplot 1800C. Takto upravený má modré zbarvení. Jakmile tato nápl nabere jisté množství vody, zm ní se její barva na r žovou. K emík a jeho slou eniny Krom silikagelu se jako nápl do exsikátoru n kdy dává bezvodý chlorid vápenatý nebo koncentrovaná kyselina sírová. Pro n které stavební látky, jejich vzorky byly odebrány s prom nlivým množstvím vody (materiál byl skladován venku a vystaven nep ízni po así) se pro rozbory a zkoušky stavebních látek se p ipravuje tzv. vzduchosuchý vzorek. P ipravíme ho tak, že se odebraný vzorek rozprost e voln v laborato i, kde proschne do konstantní hmotnosti a vlhkosti. Poté jej lze dále zpracovávat. 3.2.1 Stanovení vlhkosti Stanovení vlhkosti stavebních látek se provádí tak, že se zváží p vodní vzorek a vysuší se do konstantní hmotnosti a op t se zváží. Zjišt ný úbytek hmotnosti se rovná obsahu nekonstitu ní vody, tzn. vlhkosti. Vlhkost se nej ast ji odstra uje v sušárn p i teplot 105°C a uvádí se jako z t r á t a s u š e n í m . Postupujeme tak, že do vysušené zvážené váženky se odváží 1 až 5 g vzorku, který sušíme v sušárn po dobu dvou hodin p i teplot 105°C. Váženku se vzorkem po vychladnutí v exsikátoru op t zvážíme. Tento proces opakujeme až do dosažení jejich konstantní hmotnosti. Vlhkost se vyjad uje v procentech, vztažených na hmotnost vysušeného vzorku následovn : w= mz − ms ·100 mz (3.2) kde mz je hmotnost nevysušeného vzorku ms je hmotnost vysušeného vzorku. Výsledky chemi...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online