{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

03 analýza vybraných stavebních látek

6 po zchladnut v exsiktoru se v a vsledek se udv v

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: avení za ú elem p evedení vzorku do roztoku. Pon vadž p i alkalickém tavení p ejde veškerý p ítomný SiO2 na alkalický k emi itan rozpustný ve vod , je z ejmé, že p i tomto postupu lze stanovit pouze celkový obsah SiO2. Oxid k emi itý, získaný vyžíháním voluminózního SiO2 · H2O, i p es d kladné promytí zadržuje n které jiné složky silikát , jako nap íklad Fe3+, Al3+ aj. Z t chto d vod se na izolovaný a zvážený ne istý SiO2 v platinovém kelímku p sobí kyselinou fluorovodíkovou, která s ním reaguje podle rovnice (3.3) Plynný fluorid k emi itý p i zah ívání vyt ká. Obsah SiO2 se zjistí rozdílu hmotností po tomto odku ování s HF. Nejb žn jší p ísadou p i tavení vzorku je bezvodý uhli itan sodný. V n kterých p ípadech se doporu uje p idávat ješt další vhodnou oxidující p ísadu, jako nap íklad dusi nan draselný nebo peroxid sodíku. K rozkladu vodního výluhu taveniny se nej ast ji používá z ed ná HCl. Odpaením vzniklého roztoku úpln do sucha dojde k dehydrataci gelu kyseliny k emi ité, avšak sou asn mohou vzniknout n které zásadité soli jako nap íklad oxichlorid železitý. Tyto zásadité soli se ve vod rozpoušt jí neúpln . Aby tyto soli nez staly spole n s kyselinou k emi itou na filtru, ovlh uje se zcela suchý odparek po vychladnutí koncentrovanou kyselinou chlorovodíkovou po dobu deseti minut. Potom se celý proces ukon í p idáním horké vody. Tohoto filtrátu po odstran ní SiO2 a KNP se použije pro stanovení R2O3, CaO, MgO atd. 11 Jako soda je ozna ován uhli itan sodný dekahydrát (krystalová soda) nebo uhli itan sodný bezvodý (soda). K emík a jeho slou eniny Jedná-li se o analýzu vzorku, který obsahuje alespo 97 % SiO2, lze jeho obsah stanovit tak, že navážku vzorku nejprve vyžíháme a pak rozkládáme sm sí H2SO4 + HF. Obsah SiO2 se zjistí po vyžíhání z rozdílu hmotností. 3.5.2 Oxid vápenatý Vápník spolu se stronciem a baryem tvo í analyticky samostatnou skupinu...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online