03 analýza vybraných stavebních látek

Dal monosti jsou sm s lico3h3b03 a tavenina se

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ckých rozbor se vždy p epo ítávají na procenta v sušin . Proto je stanovení vlhkosti jedním ze základních stanovení. Z fyzikáln chemických metod je nejvhodn jší pro stanovení vlhkosti termická vážková analýza. P i ní sledujeme zm ny hmotnosti malé navážky vzorku v závislosti na rovnom rn stoupající teplot . Na získané k ivce jsou patrny teplotní intervaly, p i nichž dochází k poklesu hmotnosti v d sledku úniku t kavých složek. Tento postup je p edevším používán p i vývoji gravimetrického postupu, kdy pot ebujeme znát vhodnou teplotu sušení, p ípadn žíhání analyzované látky, meziproduktu analýzy a podobn . Velice rozší enou fyzikáln chemickou metodou je odm rné stanovení Fischerovým inidlem6. Metoda je založena na principu, že jod oxiduje SO2 pouze v p ítomnosti vody. Stanovení obsahu vody se provádí bu elektrometrickou titrací nebo se m í teplotní impuls, vzniklý nadávkováním vlhkého vzorku do p ebytku Fischerova inidla daného objemu. Z dalších moderních fyzikáln chemických metod se p i stanovení obsahu vody stále více uplat ují infra ervená spektroskopie a jaderná magnetická resonance (NMR). 6 Fischerovo inidlo je roztok jodu a oxidu si i itého (SO2) v nevodných rozpoušt dlech (metanolu a pyridinu). Jiný princip stanovení obsahu vody se uplat uje p i zkoušce hygroskopi nosti u keramických surovin. Rozdrobený, vzduchosuchý nebo zcela vysušený vzorek o hmotnosti 5 g se umístí v nízké vážence do exsikátoru nad 5 % H2SO4 na dobu šesti dn . Za tuto dobu dojde k ustavení rovnováhy z hlediska poutání vody v analyzovaném vzorku, ve kterém se zjistí p ír stek hmotnosti, jenž je úm rný schopnosti daného vzorku poutat vodu. 3.2.2 Stanovení ztráty žíháním Ztráta žíháním bývá u k emi itan zpravidla malá. Pokud ale analyzujeme suroviny, které obsahují v tší množství uhli itan nebo minerál s konstitu n vázanou vodou jako silikáty, je významná. P i v...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online