{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

03 analýza vybraných stavebních látek

Do istho odm rnho vlce se zabrouenou ztkou se odm 50

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: st vody, jsou rozdílné podle ú elu použití vody. Jiné jsou pro zásobování domácností pitnou vodou, jiné pro technologickou vodu v r zných odv tvích pr myslu. Podle ú elu použití se také ídí po et stanovení a zkoušek, které je nutno provád t. U pitné vody se stanovuje celý rozsah parametr , od základních fyzikálních a chemických, které charakterizují vodu ( p edevším pH, suma vápníku a ho íku (d íve ozna ovaná jako celková tvrdost ve stupních n meckých15 ), obsah zne iš ujících látek makroskopických (chloridy, dusitany, amoniak) i stopových. U technologických vod ve stavebnictví sledujeme zejména p ítomnost slou enin, p sobících korozívn na výrobní za ízení a obsah minerálních látek co do druhu i množství. Ve stavebnictví rozlišujeme • vody zám sové pro výrobu malty, betonu a jeho ošet ování • vody náporové, které p icházejí do styku s hotovým stavebním dílem nebo výrobkem. P i chemické analýze t chto vod se v tšinou neprovádí jejich úplný rozbor. Zpravidla se vysta í s tzv. zkráceným rozborem, zam eným na sledovanou problematiku. 4.2.1 Odb r vzork vody Odb r vzork vody je nutno provád t podle p íslušných norem, aby tyto vzorky skute n vystihovaly zkoušené parametry vody. Nelze odebírat vzorky vody z takových míst, kde je voda zne iš ována výluhy ze stavebních materiál (malta, beton, cihly apod.) a p ítoky vod jiného složení. Vzorky erpané vody ze sond, studní, stavebních rýh a stavebních jam odebíráme až po od erpání vod, které tam byly naakumulovány po delší dobu. V p ípad malých p ítok se voda zcela od erpá a vzorek vody se odebere až z nov nastoupaného vodního sloupce. Je-li p ítok vody velmi silný, od erpává se voda p ed odb rem vzorku po dobu minimáln 15-ti minut. Vzorky vody se odebírají do sklen ných lahví se zabroušenými nebo polyetylénovými zátkami nebo do polyetylenových lahví. Pokud je to možné, pono í se celá láhev pod vodní hladinu. Nesmí se však rozví it usaz...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online