{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

03 analýza vybraných stavebních látek

Filtrt se dle pouije ke spektrometrickmu stanoven mno

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: zorku odstraní. Rozložený vzorek vyjmeme z ed nou kyselinou, p ípadný nerozpušt ný zbytek se vytaví s hydrogensíranem draselným (kyselé tavení), vylouží vodou a spojené roztoky se použijí k další analýze. Sm s k y s e l i n y f l u o r o v o d í k o v é a c h l o r i s t é lze použít tehdy, když nejsou ve vzorku p ítomny organické látky7. Vzorek se sm sí kyselin se odpa í dosucha , p ítomné fluoridy kov se odstraní kyselinou boritou8 . Vzniklý roztok se použije k další analýze. K emi itany rozložitelné kyselinami se p evád jí do roztoku n kolikanásobným odpa ením jemn rozet eného vzorku se z ed nou kyselinou chlorovodíkovou dosucha. Tím dojde z úplné dehydrataci gelu vylou eného oxidu k emi itého. Ten se po ukon eném odpa ování ovlh í koncentrovanou HCl , z edí horkou destilovanou vodou, rozmíchá a filtruje. Tento postup je používán velmi asto p i analýze silikát kyselinami rozložitelných, viz dále. Rozklad varem s kyselinou dusi nou se provádí v p ípad kyselinou rozložitelných silikát , pokud by b žn používaná kyselina chlorovodíková nebyla vhodná (nap . stanovení MnO spektrometricky po oxidaci na manganistan – pokud je p ítomna HCl, musí se vzorek odkou it s koncentrovanou kyselinou sírovou). Oxid k emi itý a kyselinou nerozložitelný podíl se odfiltrují a filtrát se použije k další analýze. 3.4 Postup silikátové analýzy Podle pot eb uživatel analýz se provádí bu stanovení veškerých složek vzorku analyzovaného materiálu, nebo se provád jí jen díl í analýzy, pot ebné nap . ke sledování provozu. Po provedeném stanovení vlhkosti , p padn ztráty žíháním následuje p evedení vzorku do roztoku. Volí se postup podle toho, jestli se jedná o k emi itany rozložitelné kyselinami nebo nikoliv. Kyselinami nerozložitelné k emi itany se p evedou na kyselinami rozložitelné nap íklad tavením s uhli itanem sodným. Dále se již mohou zpracovávat shodn s kyselina...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online