03 analýza vybraných stavebních látek

Hydratovan sio2 m snahu k polykondenzaci3 za odt povn

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: orfní - SiO2 . nH2O). Roztavením a rychlým ochlazením k emene vznikne sklovitá amorfní látka, známá jako k e m e n n é s k l o . Používá se pro výrobu laboratorního nádobí, k emenných kyvet pro UV spekrometrii a podobn . Oxid k emi itý je málo reaktivní. Odolává minerálním kyselinám, reaguje jen s kyselinou fluorovodíkovou podle schématu SiO2 + 4 HF SiF4 +H2O (2.6) Reakce je oboustranná, pokud není vznikající voda vázána (nap . kyselinou sírovou), probíhá zp tná reakce – hydrolýza. Oxid k emi itý SiO2 (k emen) je nutno považovat za makromolekulární látku s prostorovou (trojrozm rnou) strukturou, podobnou diamantu, jejíž základní stavební jednotkou je tetraedr SiO 4− . 4 Proto je oxid k emi itý s touto strukturou velmi odolný v i p sobení kyselin. SiO2 se do roztoku nej ast ji p evádí alkalickým tavením v platinovém kelímku: SiO2 + Na2CO3 Na2SiO3 + CO2 (2.7) Vyloužením takto vzniklé taveniny vodou dostaneme roztok k emi itanu sodného. Zásadit reagující roztoky k emi itan alkalických kov se rozkládají minerálními kyselinami a vylu uje se sedlina prom nlivého složení, která se nazývá hydratovaný oxid k emi itý nebo kyselina k emi itá. Hydratovaný SiO2 má snahu k polykondenzaci3 za odšt pování molekul vody, jak vyplývá z následujícího schématu: Obr. 2.2 Polykondenzace kyseliny k emi ité Hydroxidové skupiny polyk emi itých kyselin mohou poutat zna né množství molekul vody, což udílí koloidním ásticím hydrofilní charakter. Z toho vyplývá sklon kyseliny k emi ité k tvorb koloidních roztok . V závislosti na kyselosti roztoku mohou tyto makromolekulární koloidní ástice odšt povat protony a tím všechny jednotlivé ástice dostanou negativní náboj. Isoelektrický bod t chto koloidních roztok leží mezi pH 3 a pH 5, kdy dochází k pom rn snadné koagulaci4 koloidních ástic. Koloidní kyselinu k emi itou, jejíž ástice mají negativní náboj, m žeme také vylou it p sobením želatiny nebo polyetylenglykolu,...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online